Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 014-4/2006 Ob-7225/06 , Stran 2030
1. Koncendent je Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk. 2. Predmet koncesije Koncesija se podeljuje za dejavnost urejanja pokopališč in za opravljanje pogrebnih storitev na naslednjih pokopališčih: v Majšperku, na Ptujski Gori, v Stopercah, na Bolfenku in na Janškem Vrhu. Za vsa pokopališča se izda ena koncesija. A) Pogrebne storitve obsegajo: – zagotovitev uporabe mrliške vežice, – izvajanje pogrebnih svečanosti (govornik, ozvočenje, melodija in nošenje zastave), – izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov, – prva ureditev groba, – izvajanje dežurne pokopališke službe. B) Pogrebna dejavnost obsega: – urejanje dokumentacije, – ureditev pokojnika, – prevoz pokojnika in – druge sorodne dejavnosti. 3. Koncesionar lahko opravlja tudi druge tržne dejavnosti, ki so po naravi združljive s koncesijo. 4. Koncesijska pogodba se sklepa za obdobje 5 let. 5. Koncesionar plačuje koncendentu koncesnino za izvajanje javne službe. Koncesnina se določa v obliki deleža od plačane vrednosti storitev javne službe. Koncesnino mora koncesionar plačevati periodično od plačanih storitev iz 2. točke tega razpisa (kvartalno), dokončni obračun se izvrši najkasneje do 31. 3. naslednjega leta. 6. Na razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki morajo predložiti dokazila, da izpolnjujejo naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje: – da so registrirani za izvajanje predpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov, – da imajo v lasti ali posesti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisane dejavnosti oziroma, da predložijo ustrezna jamstva, da bodo ta sredstva na voljo pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, če bodo izbrani, – da podajo zagotovila, da bodo zagotovili ustrezno število delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih del, – da predložijo ustrezne oblike zavarovanja (varščino) za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe, v višini 10% letne vrednosti pogodbe, – da predložijo poslovni načrt, – da predložijo dokazila, reference ipd., ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe, – druge pogoje potrebne za udeležbo (usposobljenost, sposobnost, nekaznovanost itd.) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek javnih naročil. 7. Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku, – dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (ustrezna dovoljenja), – predlog cen za storitve za katere se dodeljuje koncesija, – dokazila o razpolaganju z ustreznim kadrom in tehničnimi sredstvi za izvajanje razpisane dejavnosti, – izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, – potrdilo davčnega organa o poravnavi davčnih obveznosti in prispevkov določenih z zakonom, – podpisano razpisno dokumentacijo, ki jo ponudniki lahko dvignejo na občinski upravi Občine Majšperk po objavi javnega razpisa vsak delovni dan med 8. in 12. uro. 8. Merila za izbiro ponudnika so: – višina koncesnine: 10 točk, – cena storitev: 80 točk, – reference: 10 točk. 9. Predlog za izbiro koncesionarja pripravi komisija, ki jo s sklepom imenuje županja Občine Majšperk, in ga posreduje Občinskemu svetu Občine Majšperk, ta pa o izbiri poda sklep, na podlagi katerega občinska uprava izda upravno odločbo. Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo županja. 10. Kontaktna oseba za morebitna pojasnila in dodatne informacije je Marjan Gorčenko, tel. 02/795-08-30, vsak delovni dan od 8. do 10. ure. 11. Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za izvajanje gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti«. 12. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni od te objave. 13. Nepopolne in prepozno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave. 14. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni. 15. Občina Majšperk si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od ponudnikov.