Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 051/2006 Ob-7725/06 , Stran 2039
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/280-23-00, faks 01/280-23-22, e-mail: obcina-ig@siol.net. 2. Opis predmeta prodaje: kompleks zemljišč za poslovno obrtno dejavnost v prostorsko ureditvenem območju VP 14/2 k.o. Dobravica s sledečimi parcelami: – parcela št. 1247-travnik-1789 m2, – parcela št. 1251/1-travnik-7200 m2, – parcela št. 1252/1-travnik-969 m2, – parcela št. 1169-travnik v solastnem deležu do 54%-16105 m2, – parcela št. 1246/4-travnik-5367 m2, – parcela št. 1246/5-travnik-2028 m2, – parcela št. 1498-vodotok-719 m2, pri čemer je navedena parcela nezazidljiva v pasu ca. 200 m2, – parcela št. 1260/3-travnik-4070 m2, – parcela št. 1246/3-travnik-220 m2, vse skupaj tako 38467 m2. Navedene parcele predstavljajo kompleks nezazidanih stavbnih zemljišč na poselitvenem območju VP 14/2, pri čemer so navedene parcele namenjene poslovno obrtni gradnji. Parcele ustrezajo vsem zahtevam in standardom obstoječih urbanističnih predpisov, ki veljajo za Občino Ig. Parcele predstavljajo zaokrožen kompleks, področje je ravninsko, vidnost in dostop sta ugodni. 3. Parcele se prodajajo izključno skupaj in v paketu ter zato nakup posamezne parcele ni možen. Izklicna cena za parcele znaša 9.862,75 SIT/m2, skupaj tako 379,419.992,50 SIT + 20% DDV v znesku 75,883.998,50 SIT. 4. Javna dražba navedenih nepremičnin se bo vršila dne 5. 4. 2006 v sejni sobi v pritličju Občine Ig, ob 16. uri. Opomba: Med objavo razpisa v Uradnem listu RS in javno dražbo mora preteči najmanj 15 in ne več kot 45 dni. 5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v višini 379,419.992,50 SIT, v katero še ni vštet 20% DDV, za znesek najmanj 1,000.000 SIT. 6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju vštela v kupnino. V primeru, da v roku 8 dni po zaključku dražbe ne pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade prodajalcu. 7. Rok plačila celotne kupnine je največ v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina pa zapade prodajalcu. 8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastninske pravice plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno posest nepremičnine. 9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 37,941.999 SIT na račun prodajalca Občine Ig, številka računa 01237-0100000320, s pripisom javna dražba za kompleks zemljišč za poslovno obrtno dejavnost v prostorsko ureditvenem območju VP 14/2 k.o. Dobravica ter se na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe. 10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, in ki: – pravočasno plačajo varščino, – predložijo identifikacijsko številko za DDV, – predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine. 11. Nepremičnine se prodajajo pd naslednjimi izrecnimi pogoji, ki jih bo moral upoštevati kupec, kot sledi: Posebni pogoji – Kupec se zaveže, da bo od lastnikov sosednjih zemljišč, to je od lastnika parcele št. 1170 k.o. Dobravica, od lastnika parcele št. 1169 v solastnem deležu do 46% k.o. Dobravica, od lastnika parcele št. 1251/3 in 1252/3 obe k.o. Dobravica, od lastnika parcele št. 1251/2 k.o. Dobravica in lastnika parcele št. 1252/2 k.o. Dobravica kupil njihova navedena zemljišča v skupni izmeri 36.969 m2 za enako ceno kot bo dosežena na javni dražbi Občine Ig, in sicer v roku 30 dni od javne dražbe. – Kupec se s podpisom kupoprodajne pogodbe zaveže vključiti v izdelavo Občinskega lokacijskega načrta v nadaljevanju (OLN) in se obveže, da bo upošteval do sedaj izdelan program dejavnosti. V zvezi s tem je potrebno skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, številka 35409-15/2006 z dne 17. 2. 2006, izvesti postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje. Sestavni del postopka je izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. Namembnost Namembnost objektov je opredeljena v izdelani informativni mreži karejev. Posamezni kareji so namenjeni za gradnjo trgovine z živili, poslovni objekt in proizvodnjo živilske tehnologije, poslovni objekt s trgovino z gradbenim materialom, poslovno proizvodni objekt kovinske galanterije, poslovne površine za lesno predelavo, površine za zagotavljanje parkirnih površin težkim tovornjakom in gradbeni mehanizaciji, površine za gostinstvo in turizem, šport in rekreacijo ter izobraževalno dejavnost. Poleg naštetih dejavnosti si Občina Ig pridržuje pravico, da v fazi izdelave doda še katero od neimenovanih dejavnosti, ki jih potrdi Občinski svet. Nobena dejavnost ne bo smela imeti negativne vplive na okolje, kar bo razvidno iz izdelane celovite presoje posega na okolje. Komunalna infrastruktura Kupec se zaveže, da bo podpisal z Občino Ig Urbanistično pogodbo o medsebojnih obveznostih za izgradnjo komunalne infrastrukture po programu opremljanja zemljišča, ki bo sestavni del OLN-ja. Gradnja komunalne infrastrukture bo potekala skladno s terminskim planom opredeljenim v OLN-ju. Predkupna pravica v primeru nadaljne prodaje – Predkupno pravico pri nadaljni prodaji komunalno neopremljenih zemljišč s strani kupca kot uspelega dražitelja ima Občina Ig na predvidenem koridorju komunalne infrastrukture in sicer za enako ceno kot je bila izklicna cena na dražbi. – Predkupno pravico na zemljiščih, ki so predmet te javne dražbe, imajo tudi podjetniki, ki se izkažejo, da imajo stalno bivališče oziroma sedež gospodarske družbe ali sedež samostojnega podjetništva v Občini Ig ali že obstoječo poslovno dejavnost v Občini Ig oziroma so predvidene dejavnosti v izdelanem programu na dan dražbe in sicer za enako ceno, kot je bila dosežena nakupna cena na dražbi. 12. Kolikor kupec zemljišča ne prične z gradnjo komunalne infrastrukture v roku treh let po sprejemu OLN-ja mora vsa zemljišča vrniti Občini Ig v last in posest po izklicni ceni na dražbi. V zvezi s tem pogojem mora Občina Ig dostaviti kupcu priporočeni poziv z rokom za izvedbo prenosa lastninske pravice v roku 30 dni. Kolikor navedeni rok sporazumno in dogovorno ni spoštovan, lahko Občina Ig poseže po ustreznih pravnih sredstvih. 13. Nepremičnine se prodaja po načelu videno kupljeno. 14. Interesenti se lahko pred začetkom javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije bo v imenu prodajalca nudila Natalija Skok, svetovalka za področje urejanja prostora Občine Ig, in sicer dne 29. 3. 2006 ob 14. uri. 15. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa v tem nimajo pravice do nikakršne odškodnine, razen do vračila eventualno vplačane varščine. 16. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Natalija Skok, tel. 01/280-23-14.