Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1133. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za transformatorje za električne števce, stran 2913.

Na podlagi prvega in petega odstavka 9. člena in petega odstavka 11. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o meroslovnih zahtevah za transformatorje
za električne števce
1. člen
V Pravilniku o meroslovnih zahtevah za transformatorje za električne števce (Uradni list RS, št. 30/02) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »0,1, 0,2 in 0,5« nadomesti z besedilom »0,1, 0,2, 0,2 S, 0,5 in 0,5 S«, črtata se beseda »overitev« in vejica ter se za besedo »označevanja« postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta.
Drugi odstavek se črta.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Merilni transformatorji morajo imeti naslednje nazivne vrednosti:
– sekundarni nazivni tok 1 A, 2 A ali 5 A za tokovne merilne transformatorje razredov točnosti 0,1; 0,2 in 0,5.
– sekundarni nazivni tok 5 A za tokovne merilne transformatorje razreda točnosti 0,2 S in 0,5 S;
– sekundarna nazivna napetost 100 V; 110 V; 100 / V; 200 V; 2 x 100 / V, 200 / V ali 2 x 200 / V;
– primarni nazivni tok 10 A, 12,5 A, 15 A, 20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A ali 75 A kot tudi njihove decimalne dele ali večkratnike. Te vrednosti se nanašajo tudi na najmanjšo vrednost primarnega toka pri preklopnih merilnih transformatorjih;
– primarni nazivni tok 25 A, 50 A, 100 A kot tudi njihove decimalne dele ali večkratnike za tokovne merilne transformatorje razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S;
– nazivne moči 2,5 VA, 5 VA, 10 VA, 15 VA ali 30 VA za tokovne merilne transformatorje;
– nazivne moči 2,5 VA, 5 VA, 10 VA ali 15 VA za tokovne merilne transformatorje razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S;
– nazivne moči 10 VA, 15 VA, 25 VA, 30 VA, 50 VA, 75 VA, 100 VA, 150 VA, 200 VA, 300 VA, 400 VA in 500 VA za napetostne merilne transformatorje.«
3. člen
V 11. členu se tabela nadomesti z naslednjo tabelo:
4. člen
V prvem odstavku 21. člena se v deseti alinei beseda “uradne” nadomesti z besedo “udarne”, beseda “uradna” pa z besedo “udarna”.
5. člen
Črtajo se naslov V. poglavja in 29. ter 30. člen.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-4/2006
Ljubljana, dne 24. februarja 2006
EVA 2006-3211-0007
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo