Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1164. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica, stran 2953.

Na podlagi 23. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica (Uradni list RS, št. 48/05 – čistopis) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99 in ostali) je Občinski svet Občine Škofljica na 27. redni seji dne 7. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu za območje urejanja
VS 9/10 Škofljica
1. člen
V 1. členu se na koncu besedila doda nov odstavek: »S tem Odlokom se sprejmejo tudi spremembe in dopolnitve Odloka za morfološko enoto 5A – območje večnamenske športne dvorane, ki jih je izdelal Inženiring IBT Ljubljana v februarju 2006«.
2. člen
V 4. členu Odloka se v poglavju »Pogoji za gradnjo v morfološki enoti 5A, besedilo pod 6. in 7. točko zamenja z novim besedilom in doda se nova 8. točka:
»6. Predvidena je gradnja nove večnamenske športne dvorane na vzhodnem delu šolskega kompleksa:
– na južnem delu večnamenske dvorane je predvidena gradnja tribun za cca. 300 gledalcev;
– objekt je zasnovan kot eno etažen vadbeni prostor z garderobami pod tribuno, ter ostalimi spremljajočimi prostori v dveh etažah. Povezava s šolo se predvidi po povezovalnem hodniku;
– tlorisne dimenzije objekta so 54,00m x 35,00m, tolerance +-1m;
– streha je simetrična dvokapnica, smer slemena je vzporedna s slemenom starega šolskega trakta, kritina bo mikroarmirana PVC kritina v mat barvi, višina slemena bo 11,50m +-0,50m od kote terena pri vhodu;
– športno igrišče je enotna urejena površina z rokometnim in košarkarskim igriščem in krožnim tekaškim poligonom;
– dostop do večnamenske športne dvorane bo z napajalne ceste stanovanjskega naselja na severni strani šolskega kompleksa;
– za dovoz do južnega dela morfološke enote 5A bo zgrajen del z zazidalnim načrtom predvidene ceste od občinske ceste Škofljica Zalog do slepega zaključka za delom do vrtca. Izveden bo tudi priključek in slepi zaključek kot del predvidene povezave z morfološko enoto 5A.
7. Širitev šole se organizira v enovitem objektu s povezovalnim prizidanim delom na severni strani obstoječe šole in adaptacijo obstoječe šole:
– vzdolžna gradbena linija šole bo pravokotna na vzhodni trakt obstoječe šole in bo v sredini zalomljena za 45°;
– max. horizontalni gabariti so dim. 25,00m x 18,50m in 25,90m x 18,50m +-0.50m;
– vertikalni gabarit je P+1;
– streha bo simetrična dvokapnica, enakega naklona in kritine (16 stopinj, bramac), kot pri obstoječi šoli, višina slemena bo 9,90m +-0,50m nad koto terena;
– povezovalni del bo pozidan na mestu obstoječega vhoda tako, da bo oblikovan kot polkrožni prostor z amfiteatralno tribuno in streho v stekleni izvedbi;
– obstoječi in prizidani del morata tvoriti oblikovno in funkcionalno celoto.
8. Širitev vrtca je predvidena v delu stare šolske telovadnice.«
3. člen
V 16. členu se drugi odstavek zamenja z besedilom:
»Za potrebe širitve šole ni potrebna prestavitev javnega vodovoda ob stari telovadnici.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2006
Škofljica, dne 10. marca 2006
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l.r.