Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

SV 364/06 Ob-7809/06 , Stran 2058
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 364/06 z dne 9. 3. 2006, je enosobno stanovanje št. 9 v izmeri 52,80 m2, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, z identifikacijsko številko stavbe 2121-457, na naslovu Ulica Tuga Vidmarja 6, Kranj, stoječe na parc. št. 257/2, 258/4 in 253/4, vse k.o. Klanec, last zastaviteljev Tine Gorjup, Škofjeloška cesta 17, Medvode in Daneta Mitrašinovića, Cesta v Bonovec 3, Medvode, vsakega do 1, na temelju notarskega zapisa prodajne pogodbe notarke Marjane Tičar Bešter SV 122/2006 z dne 16. 2. 2006, sklenjenega s prodajalko Ivanko Perko, Ulica Tuga Vidmarja 6, Kranj, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka 1319175, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 72.020,28 CHF v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, z obrestno mero v višini v višini 6-mesečni CHF Libor + 2,35% letno, z zapadlostjo glavnice terjatve dne 31. 3. 2031, z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz te kreditne pogodbe.