Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 110-68/2006-/1 Ob-7654/06 , Stran 2048
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02) minister za javno upravo objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec v Ministrstvu za javno upravo, Sekretariatu, Službi za finance in proračun. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti morajo visoko strokovno izobrazbo (VII) ekonomske smeri; – imeti morajo najmanj 6 let delovnih izkušenj z visoko strokovno izobrazbo oziroma 4 leta z univerzitetno izobrazbo; – imeti morajo opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave) oziroma ga morajo v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv; – biti morajo državljani Republike Slovenije; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Delovno področje: – svetovanje vodji službe pri pripravi predloga in kasneje realizaciji proračuna ter opravljanje najzahtevnejših del in nalog s finančnega področja ministrstva; – pripravljanje in sodelovanje pri izdelavi vseh navodil, povezanih s finančnim poslovanjem proračunskega uporabnika; – koordiniranje med nadzorniki porabe proračunskih sredstev (računsko sodišče, proračunska inšpekcija, notranja kontrola) in proračunskim uporabnikom; – sodelovanje pri pripravi ustreznih pojasnil odmikov, kadar je to potrebno; – sodelovanje pri pripravi najzahtevnejših projektov in drugih nalogah, povezanih z delovanjem organa. Prednost pri izboru bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja finančnih načrtov in finančnega poslovanja. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, priložiti dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev. Namesto potrdila o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje ter namesto potrdila krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee, lahko kandidat o tem priloži izjavo. Pred sklenitvijo delovnega razmerja z izbranim kandidatom bo potrebno dostaviti izvirnik potrdil. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višji svetovalec v nazivu višji svetovalec II ali višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za javno upravo na Tržaški 21 v Ljubljani. Formalno nepopolne vloge se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec, šifra 110-68/2006« na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat, Služba za kadrovske in splošne zadeve, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za javno upravo oziroma po objavi pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma po objavi pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Špela Intihar, tel. 01/478-18-84, o delovnem področju, ki se nanaša na razpisano prosto delovno mesto pa Matija Mrzel, tel. 01/478-16-47.