Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1176. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja Ministrstva za finance, stran 2965.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 14/06) ter 10. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja Ministrstva za finance
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja Ministrstva za finance.
2. člen
(merila)
Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja določi organ, pristojen za imenovanje, na podlagi naslednjih meril:
– izpolnitev načrtovanega dela osebe javnega prava po obsegu, strukturi in kakovosti, določeni za izvajanje nalog,
– nadpovprečna obremenjenost glede na obseg dela in pomen nalog,
– ocena dela.
3. člen
(vrednotenje izpolnjevanja načrtovanega dela na podlagi letnega poročila o delu)
   Izpolnitev letnega načrta po obsegu, strukturi in kakovosti, določeni za
izvajanje javne službe, se ovrednoti na naslednji način:
   – preseganje pričakovanega obsega
    in kakovosti dela za več kot 10%       60%
  – preseganje pričakovanega obsega in
    kakovosti dela za do 10%           50%
  – tekoče in kvalitetno opravljanje nalog    40%.
4. člen
(vrednotenje obsega dela in obremenjenosti)
   Obseg dela osebe javnega prava se ovrednoti na naslednji način:
   – izjemno povečane obremenitve zaradi
    povečanega obsega dela oziroma pomena
    nalog, ki jih opravlja oseba javnega prava  20%
  – povečanje obremenitve zaradi povečanega
    obsega dela oziroma pomena nalog, ki jih
    opravlja oseba javnega prava         10%.
5. člen
(ocena uspešnosti dela)
(1) Na podlagi ocene uspešnosti dela se ovrednoti delo direktorja do 20%.
(2) Pri oceni uspešnosti dela se upošteva gospodarnost poslovanja, organizacijo dela, ustvarjalnost, prispevek k poenostavitvi postopkov in druge dosežke.
6. člen
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja)
(1) Direktorju pripada del plače za delovno uspešnost, če izpolni vsaj eno od meril iz tega pravilnika.
(2) Doseženi odstotki iz 4., 5. in 6. člena tega pravilnika se seštevajo.
(3) Višina dela plače za delovno uspešnost se izračuna tako, da se dobljeni odstotki pomnožijo z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja.
7. člen
(neupravičenost do dodatka)
Do dodatka za delovno uspešnost ni upravičen direktor, v kolikor je:
– oseba javnega prava v preteklem letu poslovala z izgubo ali
– Računsko sodišče izdalo negativno mnenje o poslovanju osebe javnega prava za obdobje, v katerem je bil direktor odgovoren za njeno poslovanje.
8. člen
(sorazmerni del plače za delovno uspešnost)
Če direktor nastopi mandat med poslovnim letom, mu delovna uspešnost pripada sorazmerno s trajanjem mandata v poslovnem letu.
9. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-192/2006-1
Ljubljana, dne 10. marca 2006
EVA 2006-1611-0080
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance