Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1173. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja okolja in prostora, stran 2961.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 14/06) in 10. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja okolja in prostora
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja dela Ministrstva za okolje in prostor iz naslova izvajanja javne službe oziroma nalog v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: direktor).
2. člen
(merila)
Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na podlagi naslednjih meril:
– izpolnitev letnega programa dela (katerega sestavni del so obseg, struktura in finančni načrt posamezne javne službe oziroma nalog v javnem interesu) za zagotavljanje kakovosti in strokovnosti izvajanja javne službe oziroma nalog v javnem interesu,
– izpolnitev letnega finančnega načrta v obsegu, kot je določen v proračunu Republike Slovenije oziroma lokalne skupnosti, sprejetem za tekoče leto, ki je v letnem programu dela določen za izvajanje javne službe oziroma nalog v javnem interesu,
– izpolnitev letnega programa dela po obsegu in strukturi, določeni za izvajanje javne službe oziroma nalog v javnem interesu.
3. člen
(vrednotenje izpolnitve letnega programa dela za zagotavljanje kakovosti in strokovnosti)
   Izpolnitev letnega programa dela za zagotavljanje kakovosti in
strokovnosti izvajanja javne službe oziroma nalog v javnem interesu se
vrednoti na naslednji način:
   – zelo presega določeno kakovost in strokovnost
sprejetega letnega programa dela           50%,
  – presega določeno kakovost in strokovnost
sprejetega letnega programa dela           30%,
  – dosega določeno kakovost in strokovnost
sprejetega letnega programa dela           10%.
4. člen
(vrednotenje izpolnitve letnega finančnega načrta)
   Izpolnitev letnega finančnega načrta v obsegu, kot je določen v
proračunu Republike Slovenije oziroma lokalne skupnosti, sprejetem za tekoče
leto, ki je v letnem programu dela določen za izvajanje javne službe oziroma
nalog v javnem interesu, se vrednoti na naslednji način:
– odhodki so zmanjšani za več kot 10%         30%,
– odhodki so zmanjšani za več kot 7% do 10%      20%,
– odhodki so zmanjšani za več kot 4% do 7%      15%,
– odhodki so zmanjšani za več kot 2% do 4%      10%,
– odhodki so zmanjšani do 2%              5%.
5. člen
(vrednotenje izpolnitve letnega programa dela po obsegu
in strukturi)
Izpolnitev letnega programa dela po obsegu in strukturi, določeni za izvajanje javne službe oziroma nalog v javnem interesu, se vrednoti na naslednji način:
– realizacija je presežena za več kot 10%       20%,
– realizacija je presežena za več kot 5% do 10%    15%,
– realizacija je presežena do 5%           10%.
6. člen
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja)
(1) Direktorju pripada del plače za delovno uspešnost, če izpolni posamezno merilo iz tega pravilnika.
(2) Doseženi odstotki iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika se seštevajo.
(3) Višina dela plače za delovno uspešnost se izračuna tako, da se dobljeni odstotki pomnožijo z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja.
7. člen
(poslovanje z izgubo)
Direktorju ne pripada del plače iz naslova delovne uspešnosti za izvajanje javne službe oziroma nalog v javnem interesu, če:
– oseba javnega prava posluje z izgubo,
– oseba javnega prava ne predloži poročila o delu v roku, ki je določen z aktom osebe javnega prava,
– oseba javnega prava ne zagotovi realizacije sklepov in ukrepov oziroma v roku ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih ugotovi pristojni nadzorni organ ali Računsko sodišče Republike Slovenije,
– oseba javnega prava dobi negativno mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije.
8. člen
(delovna uspešnost za del poslovnega leta)
Če direktor nastopi mandat med poslovnim letom, mu delovna uspešnost pripada sorazmerno s trajanjem mandata v tem poslovnem letu.
9. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov s področja naravne dediščine (Uradni list RS, št. 5/02).
10. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-49/2006
Ljubljana, dne 14. marca 2006
EVA 2006-2511-0099
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje