Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Su 010111/2005 Ob-7589/06 , Stran 2045
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – UPB 1, 62/05 – odl. US, 75/05 – odl. US in 113/05) Okrajno sodišče v Kranju, Zoisova 2, Kranj, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 1 prosto delovno mesto. 1. Delovno mesto »strokovni sodelavec« je uradniško delovno mesto, delo se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II, višji pravosodni svetovalec III; izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III. 2. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – pravniški državni izpit, – najmanj 2 leti delovnih izkušenj, – poznavanje dela z računalnikom, – znanje enega svetovnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 3. Okvirna vsebina del in nalog na tem delovnem mestu je: – opravljanje najzahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju in s materialnimi predpisi, – proučevanje dodeljenih zadev, pripravljanje strokovnih podlag za sprejem odločitev, pripravljanje odločitev, – sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po odredbi izven glavnih obravnav, opravljanje priprav na glavno obravnavo, – spremljanje in proučevanje prakse tujih sodišč ter tuje strokovne literature. 4. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome in potrdila o opravljenem državnem pravniškem izpitu, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, oziroma druge verodostojne listine, iz katere so razvidne delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti, – fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS, – potrdilo ali pisna izjava kandidata o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje), – potrdilo ali pisna izjava kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, (potrdilo izda krajevno pristojno sodišče). Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat potrdili predložiti pred zaposlitvijo. 5. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v Kranju, Zoisova 2, Kranj. 6. Vrsta delovnega razmerja: delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (stopnja in čas opravljanja dela) naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Kranju, Urad predsednika, Zoisova 2, Kranj, z oznako »javni natečaj«. V izbirni postopek bodo uvrščene samo popolne vloge, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev. Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v 8 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. 04/27-11-214, pri sekretarki Okrožnega sodišča v Kranju. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.