Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Ob-7632/06 , Stran 2026
Predmet razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2006. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji in ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa; 2. program izvajajo v Mestni občini Novo mesto; 3. v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet tega razpisa; 4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa; 5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa; 6. imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo. Merila za dodelitev sredstev: 1. kvaliteta in realnost predloženega programa; 2. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu; 3. finančna konstrukcija programa; 4. dosedanje delo oziroma reference. Prednostno bodo sofinancirani: – programi, ki se izvajajo redno in so uporabnikom na voljo vsak dan, oziroma več ur tedensko; – programi z večletnim delovanjem. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2006 je 25,000.000 SIT. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Ostanek sredstev zaradi nerealiziranih pogodbenih obveznosti: eventualni ostanek sredstev nerealiziranih pogodbenih obveznosti prejemnikov sredstev za izvedbo programov se pred zaključkom proračunskega leta razdeli prejemnikom po področjih in merilih iz tega javnega razpisa na predlog komisije s sklepom župana ali njegovega pooblaščenca. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2006. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave ne bodo obravnavane. Rok za oddajo prijav in način oddaje Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do 31. 3. 2006. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 31. 3. 2006 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2006«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo s sklepom zavržene. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog se bo pričelo v roku osmih dni od zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom župana zavržene. Izid razpisa Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 60 dni od izteka roka za oddajo prijav na javni razpis. Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2006, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto na naslovu: www.novomesto.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občinski upravi Mestne občine Novo mesto, Branka Bukovec, tel. 07/39-39-274 ali e-pošti: branka.bukovec@novomesto.si.