Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Ob-7583/06 , Stran 2038
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: 1. k.o. Hruševje, zk. vl. št. 429: parc. št. 1462/6 travnik 6. razred v izmeri 1104 m2, izklicna cena: 2,384.640 SIT. Zemljišče se nahaja v območju z osnovno namensko rabo: P – območja proizvodnih, obrtnih in kmetijskih dejavnosti (Slavinje p10/P2), podrobnejša namenska raba Pd – druga območja pretežno za proizvodnjo, obrt in skladišča, in je skupaj s sosednjimi zemljišči predvideno za gradnjo skladno z veljavnimi akti, ki urejajo to področje; 2. k.o. Postojna, zk. vl. št. 82 in 990: parc. št. 1877/22 pašnik 5. razred v izmeri 641 m2 in sadovnjak 2. razred v izmeri 680 m2 in parc. št. 1877/24 pašnik 5. razred v izmeri 311 m2, izklicna cena: 5,250.000 SIT. Zemljišče se nahaja v območju z osnovno namensko rabo: območje obstoječe individualne zazidave ob cesti pod Ostrim vrhom in Ljubljanski cesti in je upoštevaje razmere na terenu neprimerno za gradnjo; 3. k.o. Postojna, zk. vl. št. 3108 in 82: parc. št. 1877/9 pot v izmeri 61 m2 in parc. št. 1877/10 pašnik 4. razred v izmeri 859 m2, izklicna cena: 2,370.000 SIT. Zemljišče se nahaja v območju z osnovno namensko rabo: območje obstoječe individualne zazidave ob cesti pod Ostrim vrhom in Ljubljanski cesti in ni predvideno za gradnjo; 4. k.o. Postojna, zk. vl. št. 1899: parc. št. 1870/26 travnik 5. razred v izmeri 437 m2, izklicna cena: 3,146.000 SIT. Zemljišče se nahaja v območju Poljan in je skupno z delom parc. št. 1821/5 k.o. Postojna, ki je v privatni lasti, predvideno za gradnjo skladno z veljavnimi akti, ki urejajo to področje. II. Pogoji prodaje Javna dražba bo ustna. Najmanjši znesek višanja znaša 100.000 SIT. Izklicne cene zemljišč že vključujejo davek na dodano vrednost. Zemljišči pod 1. in 4. točko sta delno komunalno opremljeni. Komunalni prispevek se investitor zaveže plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja. Ta se bo odmeril na podlagi veljavnih predpisov. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. Stroške za izpeljavo postopka pri notarju, vključno s stroški zemljiškoknjižnega prepisa, plača kupec. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki izkažejo, da imajo sedež na območju Evropske unije ali katerekoli izmed njenih članic in fizične osebe, ki izkažejo, da so državljani Evropske unije ali katerekoli izmed njenih članic. Dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani varščini v znesku 10% izklicne cene nepremičnine (navesti št. parcele), ki jo bodo dražili, na transakcijski račun Občine Postojna št. 01294-0100016345 s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Neuspelim dražiteljem se bo varščina vrnila v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi brez obresti. Rok za podpis pogodbe je 15 dni po izvedbi javne dražbe. V primeru, da kupec ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se mu vplačana varščina ne vrne. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se mu ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. Dodatne informacije v zvezi z nepremičninami dobijo interesenti na Uradu za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občine Postojna, Ljubljanska c. 4, pisarna št. 25/1, ali na tel. 05/72-80-786 in 05/72-80-722; ogled zemljišč je mogoč po predhodnem dogovoru. Javna dražba bo v torek, dne 4. 4. 2006 ob 10. uri v sejni dvorani Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev drevored 1, 6230 Postojna (vhod s Prešernove ulice).