Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 26/06 Ob-7205/06 , Stran 2029
1. Naročnik – koncedent: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev koncesij za izvajanje javne zdravstvene službe na področju primarnega zdravstvenega varstva v Mestni občini Celje: – 2 koncesiji na področju odraslega zobozdravstva, – 2 koncesiji na področju mladinskega zobozdravstva, – 1 koncesija na področju ortodontije, – 2 koncesiji na področju splošne (družinske) medicine. 3. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo opravljala v prostorih Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje. 4. Začetek in čas trajanja koncesij: koncesija se bo pričela izvajati najkasneje v enem letu od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Podeljuje se za nedoločen čas, in sicer od dneva sklenitve koncesijske pogodbe oziroma od pridobitve vseh potrebnih soglasij s strani Ministrstva za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zdravniške zbornice Slovenije. 5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 41. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki so vključene v obstoječo mrežo javne zdravstvene službe v Mestni občini Celje. 6. Izpolnjevanje splošnih pogojev Za opravljanje dejavnosti, ki so predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje (ki jih določa 35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti), za katere morajo v prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila oziroma potrdila: – da imajo zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in so usposobljeni za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti; – da niso v delovnem razmerju; – da jim ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravniške službe oziroma poklica; – da imajo zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre (šteje se, da ima zasebni zdravstveni delavec zagotovljene ustrezne prostore, če sklene pogodbo o najemu oziroma uporabi z Zdravstvenim domom Celje); – da predložijo začasno odločbo o registraciji zasebnega zdravnika. Če je kandidat za izvajanje koncesije pravna oseba, morata biti poleg ostalih pogojev izpolnjena tudi naslednja pogoja: – da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti. 7. Kriteriji in merila Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji in merili: – strokovna usposobljenost: maksimalno število točk 30; – strokovne izkušnje: za vsako dopolnjeno leto od dneva specializacije se prizna 1 točka; – obseg dela: maksimalno število točk 6; – realizacija programov: maksimalno število točk 6; – trajanje zaposlitve v javnem zavodu: za vsako dopolnjeno leto delovne dobe se prizna 1 točka. 8. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (soba št. 90) ali na spletni strani www.celje.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo interesenti na telefonski številki pri Branki Lazarevič, tel. 03/426-58-88, faks 03/426-58-62, el. naslov: branka.lazarevic@celje.si. 9. Prijava na razpis: kandidati lahko prijavo na razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Ne odpiraj – prijava na javni razpis: zdravstvo«. 10. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidature: rok za oddajo kandidatur je 7. april 2006. Prijave lahko kandidati oddajo s priporočeno poštno pošiljko na naslov Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali osebno na Oddelku za družbene dejavnosti na Mestni občini Celje (soba 90). Prepozne in nepopolne prijave bo naročnik s sklepom zavrgel. 11. Odpiranje kandidatur: odpiranje kandidatur bo 11. aprila ob 12. uri v prostorih Oddelka za družbene dejavnosti na Mestni občini Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. Odpiranje kandidatur ni javno. 12. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja kandidatur.