Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Ob-7630/06 , Stran 2019
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-83-75, http://mvzt.gov.si, e-pošta: mvzt@gov.si. 2. Pravna podlaga: pravna podlaga za razpis je Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Proračun Republike Slovenije za leto 2006 (Uradni list RS, št. 116/05), Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06), Poziv k oddaji predlogov v okviru večletnega programa Skupnosti za spodbujanje varnejše uporabe interneta in novih spletnih tehnologij (Varnejši internet plus) (Uradni list Evropske unije C 223/8, 10. 9. 2005) in javni poziv za izdajo pisma o nameri prijaviteljem na razpis za klicne centre v okviru razpisa komunitarnega programa Varnejši internet plus (Uradni list RS, št. 89/05, 7. 10. 2005). 3. Predmet javnega razpisa: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo kot nacionalna koordinacijska točka komunitarnega programa Varnejši internet plus sofinanciralo projekt vzpostavitve in delovanja prijavnega centra za ilegalne in škodljive vsebine na internetu. 4. Osnovni pogoji in merila: na javni razpis se lahko prijavijo: vsi pravni subjekti – razen subjekti registrirani na podlagi Zakona o gospodarski družbah (javni zavodi, izobraževalne institucije, ponudniki ali združenja ponudnikov internetnih storitev, združenja staršev in otrok, združenja za varstvo pravic potrošnikov) in ostale organizacije civilne družbe s sedežem v Republiki Sloveniji. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pričakuje od prijavitelja, da organizira vse zainteresirane subjekte civilne družbe na podlagi konzorcijske pogodbe, ki je obvezna priloga k prijavi na razpis. Na razpis se lahko prijavi konzorcij prijaviteljev, ki je že konkuriral na EU razpisu za prijavne centre v okviru programa Varnejši internet plus za leto 2005. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev je 20 milijonov SIT (DDV vključen) za obdobje trajanja projekta največ 2 leti. 6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva so na voljo na proračunski postavki 5677 Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za leti 2006 in 2007. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v roku največ dveh let od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: vloge morajo dospeti v vložišče Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ali na elektronski poštni naslov: andrej.tomsic@gov.si, najpozneje do 31. 3. 2006, do 24. ure, ne glede na način dostave (s priporočeno pošiljko ali osebno). 8. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: vloge bodo odprte dne 31. 3. 2006. Neveljavne vloge (nepravilno sestavljene in nepravočasno prispele) ne bodo obravnavane. 9. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: potencialni prejemniki bodo obveščeni o izidu razpisa v roku 3 delovnih dni. 10. Čas, kraj in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ali prek elektronskega poštnega naslova: andrej.tomsic@gov.si.

AAA Zlata odličnost