Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Ob-7582/06 , Stran 2017
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za evropske zadeve in investicije, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks 01/300-69-91 (nadalje: Ministrstvo). 2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa: Proračun Republike Slovenije za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05), 65. in 66. člen Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 79/99, 8/00, 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – odl. US, 51/04), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B), Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05) in 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04). 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je finančno spodbujanje učinkovite rabe energije v obstoječih večstanovanjskih stavbah z najmanj 9 stanovanji oziroma posameznimi deli. Podprti bodo ukrepi, ki omogočajo znatne prihranke toplote za ogrevanje stavb ter izboljšujejo bivalne pogoje. Ti ukrepi so v nadaljevanju opredeljeni v točkah A, B in C. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične osebe, ki so etažni lastniki stanovanj in poslovnih prostorov v večstanovanjski stavbi v Republiki Sloveniji. Pravne osebe, ki so lastniki stanovanjskih in poslovnih prostorov, ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev finančne spodbude, čeprav so udeleženi v investiciji glede na svoj solastniški delež. Na javnem razpisu so lahko podprti naslednji investicijski ukrepi: A) Sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto Finančne spodbude se bodo dodeljevale za nabavo in montažo opreme, potrebne za uvedbo sistema za delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah po dejanski rabi. Pri tem mora biti upoštevan Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci (Ur. l. RS, št. 52/05) s pogojem, da morajo biti delilniki vgrajeni v najmanj 90% odjemnih enot (90% ogrevanih površin stavbe). Izvedba projekta se dokazuje z računi o izvedbi, ki morajo biti izstavljeni po objavi razpisa v Uradnem listu RS, in s kopijo sklenjenega sporazuma med etažnimi lastniki v skladu z zgoraj omenjenim pravilnikom. B) Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema Razpis se nanaša na obstoječe večstanovanjske stavbe z dvocevnim sistemom centralnega ogrevanja, grajene do vključno leta 2002. Finančne spodbude se bodo dodeljevale za izvedbo kombinacije dveh ukrepov: vgradnjo termostatskih ventilov na ogrevala in izvedbo hidravličnega uravnoteženja celotnega ogrevalnega sistema v stavbi. Za en sam ukrep finančna spodbuda ni možna. Izvedba se dokazuje z računi o izvedbi, izstavljenimi 1. 10. 2005 ali kasneje, in s poročilom o pregledu delovanja sistema oziroma s protokolom izvajalca o meritvah in nastavitvah radiatorskih ventilov in regulatorjev diferenčnega tlaka. Izvedba vgradnje termostatskih radiatorskih ventilov in hidravličnega uravnoteženja obsega: – izdelavo projektne dokumentacije, – vgraditev termostatskih radiatorskih ventilov s prednastavitvijo pretoka, – vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri katerem koli pretoku preseže 25 kPa, – prednastavitev pretokov na radiatorskih termostatskih ventilih po projektu, – hidravlično uravnoteženje, – izdelavo poročila o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ali protokol o meritvah in ročnih nastavitvah radiatorskih ventilov in regulatorjev diferenčnega tlaka. Projektna dokumentacija, ki mora zagotavljati izpolnitev zgoraj navedenih zahtev, mora vsebovati: – pregled obstoječega ogrevalnega sistema in primerjavo s projektom o izvedbi obstoječega sistema (popis dejansko vgrajenih ogreval, obstoječih termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk in drugih elementov z vplivnimi parametri delovanja), – izračun pretoka na termostatskih radiatorskih ventilih in določitev prednastavitve ventilov. Pri tem morajo imeti termostatski radiatorski ventili avtoriteto večjo od 0,3. – popis materiala in specifikacijo del, – shemo dvižnih vodov, ki vključuje: oznake radiatorjev s pripadajočimi termostatskimi ventili, prednastavitve termostatskih radiatorskih ventilov, oznake dvižnih vodov in regulatorjev diferenčnega tlaka s pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami. C) Toplotna zaščita starejše večstanovanjske stavbe Razpis se nanaša na stanovanjske stavbe, za katere se dokazuje pričetek gradnje do vključno leta 1980. Pogoj za dodelitev finančne spodbude je izvedba toplotne zaščite na gradbenih konstrukcijah v obsegu najmanj 100 m2 površin (glejte tabelo spodaj). Finančne spodbude se bodo dodeljevale za izvedbo investicij v skladu s pogoji razpisa, kar se dokazuje s projektno dokumentacijo in z računi za material in o izvedbi, izstavljenimi 1. 10. 2005 ali kasneje. Toplotna zaščita (izolacija) se nanaša na konstrukcije zunanjega ovoja stavbe, ki se sanirajo v skladu s kriteriji, kot so navedeni v tabeli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev Vlogo na razpis vloži upravnik, ki upravlja s stavbo v skladu s prvim odstavkom 48. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03), lahko pa tudi individualni lastnik večstanovanjske stavbe. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po zaporedju predložitve popolnih vlog. Postopek bo voden v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04). Dopolnitev vloge bo možna samo enkrat. V primeru, kjer so investitorji fizične in pravne osebe in investicija v dokumentaciji vloge ni podana za vsakega posebej, se finančna spodbuda dodeli na osnovi solastniških deležev stavbe, ki pripadajo fizičnim osebam. Za izvedbo ukrepov pod točko A) se celotna finančna spodbuda določi na osnovi vrednosti 2.000 SIT za vsak vgrajen delilnik. Ne glede na to celotna finančna spodbuda ne more presegati 30% vrednosti, izkazane z računi o izvedbi investicije v skladu z razpisom. Za izvedbo ukrepov pod točko B) se celotna finančna spodbuda določi na osnovi vrednosti 5.000 SIT za vsak vgrajen termostatski ventil. Ne glede na to celotna finančna spodbuda ne more presegati 30% vrednosti, izkazane z računi o izvedbi investicije v skladu s projektno dokumentacijo. V primeru izvedbe ukrepa pod točko C) se celotna finančna spodbuda izračuna glede na površino izvedbe toplotne zaščite (izolacije) s seštevkom finančnih spodbud za posamezno gradbeno konstrukcijo, kot je določeno v tabeli. Ne glede na to celotna finančna spodbuda ne more biti večja od 5,000.000 SIT in ne more presegati 20% vrednosti, izkazane z računi o izvedbi investicije v skladu z razpisom. Prejemnik finančne spodbude ima obveznost, da bo spremljal porabo energije v stavbi. Za tri ogrevalne sezone bo, ne da bi bil izrecno pozvan, Ministrstvu posredoval letno bilanco porabe toplote oziroma bo kadarkoli na posebno zahtevo Ministrstva posredoval podatke o učinkih ukrepov na rabo energije v stavbi. Poleg tega bo Ministrstvu omogočil kontrolni ogled izvedbe investicije. V nasprotnem primeru bo moral Ministrstvu, na prvi poziv, vrniti vsa dodeljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: za finančne spodbude se na proračunski postavki 5539 proračuna RS za leto 2006 namenja okvirno 20,000.000 SIT. 6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: v obdobju od 1.6. do 31. 12. 2006 na osnovi pogodbe o finančni spodbudi. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev Na posameznem odpiranju bodo odprte prispele vloge, ki bodo oddane na pošti za prvo odpiranje do 3. 5. 2006, nato do 4. 7. 2006, 5. 9. 2006 in 3. 10. 2006, vendar najkasneje do roka, ki bo določen v objavi o porabi sredstev razpisa. Za pravilno vloženo vlogo šteje pravočasno oddana vloga v pravilno označeni zaprti ovojnici, in sicer na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana. V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti jasno označen pripis “Vloga za finančno spodbudo JR-ST – Ne odpiraj!” in v levem zgornjem kotu mora biti naveden polni naslov vlagatelja. Prosilci morajo vloge oddati na poštah na okencih za strojno sprejemanje vlog, po možnosti priporočeno, tako da bo iz poštnega žiga razviden datum, ura in minuta predložitve vloge na pošti. Kolikor natančen čas oddaje ne bo razviden, se upošteva oddaja ob 24. uri. V primeru prispetja večjega števila vlog z enakim časom oddaje, se bodo vloge uvrstile v vrstni red s komisijskim žrebom. Neustrezno dostavljene ali označene vloge ne bodo uvrščene v vrstni red prispetja, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prosilcem. 8. Datumi odpiranja za dodelitev sredstev: vse pravilno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Datumi pričetka posameznih odpiranj so naslednji: prvo dne 5. 5. 2006 in naslednja, ki se bodo izvajala do porabe sredstev, dne: 6. 7. 2006, 7. 9. 2006 in 5. 10. 2006. Odpiranje, ki ne bo javno, bo potekalo v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, Ljubljana. 9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je 45 dni od dneva odpiranja vloge. 10. Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: po objavi v Uradnem listu RS bo dostopna na spletni strani Ministrstva: www.gov.si/aure. Naročite jo lahko tudi s pisnim zahtevkom na naslov Ministrstva ali po faksu 01/300-69-91 do roka, ki velja za predložitev vlog. 11. Dodatne informacije o razpisu lahko dobite po tel. 01/300-69-90 vsak ponedeljek in sredo od 9. do 12. ure. Nasvet pri pripravi investicije glede vrste in tehnične izvedbe ukrepov lahko dobite pri energetskih svetovalcih. Informacije o urniku delovanja svetovalnih pisarn in za dogovor o obisku so v prilogi razpisne dokumentacije.