Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 320-03-1/2006-1700 Ob-7189/06 , Stran 2022
I. Predmet javnega razpisa: Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2006 v okvirni višini 91,000.000 SIT. II. Upravičenci za dodelitev sredstev: upravičenci do sredstev so kmetijska gospodarstva in društvene organizacije – fizične in pravne osebe, s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Mestni občini Novo mesto, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja. III. Merila za izbor prejemnikov sredstev: – stalno prebivališče in zemljišča upravičenca se nahajajo na območju Mestne občine Novo mesto; – upravičenec (kmetijsko gospodarstvo) je vpisan v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS; – izobraževalne organizacije so registrirane za izvedbo izobraževanja in predavanja iz področja kmetijstva in podeželja; – društvene organizacije opravljajo svojo dejavnost skladno z Zakonom o društvih; – v obravnavanje se uvrstijo vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje in merila tega javnega razpisa. IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, višina pomoči in pogoji za pridobitev pomoči Vloge se bodo obravnavale tudi na podlagi naslednjih meril in pogojev, ki bodo upoštevana pri razdeljevanju proračunskih sredstev: 1. Preprečevanje zaraščanja obdelovalnih kmetijskih površin (PP 14 042101) Okvirna višina razpisanih sredstev je 32,000.000 SIT. 1.1. Spodbujanje pašnega in kosnega izkoriščanja travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (okvirna višina sredstev: 10,000.000 SIT) Namen ukrepa je podpora pašnemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost s ciljem obdržati stalež živine, ohraniti poseljenost in posredno, s preprečevanjem zaraščanja kmetijskih površin, ohranjati izgled tradicionalne kulturne krajine. Višina pomoči: – do 10.000 SIT/ha za gorsko-višinsko območje in strme kmetije, – do 6.000 SIT/ha za gričevnato-hribovito območje in kraško območje, – do 4.000 SIT/ha za druga območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost zaradi: težjih pridelovalnih razmer ali demografske ogroženosti območja ali obmejne lege območja. Pogoji za pridobitev pomoči Opredelitev kmetije v gorsko-višinsko območje ali med strme kmetije, v gričevnato-hribovito območje, kraško območje ali v druga območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost zaradi težjih pridelovalnih razmer se izvede na podlagi elaborata »Območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« (v skladu s 110. členom ZKZ) ali na podlagi demografske ogroženosti območja (v skladu s 1. in 2. členom Uredbe o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji, Ur. l. RS, št. 19/99 in 60/99) ali na podlagi določitve naselij, ki ležijo na obmejnem območju (v skladu s 1. členom Zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, Ur. l. RS, št. 20/01, 43/01 in 46/05). Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo, iz katere je razvidna/o: – velikost kmetije, ki mora imeti najmanj 1ha krmnih površin: trajnega travinja in pašnikov, – število živali na kmetiji, na kateri mora biti najmanj 1,5 GVŽ (glava velike živine/kmetijo), – obtežba obdelovalnih površin na kmetiji: v mejah 0,5-1,9 GVŽ/ha, – krmne površine, ki morajo biti v tekočem letu najmanj enkrat pokošene ali popašene (izjava), – poraba na kmetiji pridelane krme za lastne živali z možnostjo dokupa krme, pridelane na kmetijah, – gnojenje na podlagi gnojilnega načrta (priloga) in dobre kmetijske prakse (izjava). 1.2. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje (okvirna višina sredstev: 8,000.000 SIT) Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih plemenjakov. Višina pomoči: – do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj ali kobil; izjema so naselja v nižinskem območju občine, ki so izvzeta iz ukrepa pod točko 1., podpoglavja 1.1. in se jim krijejo stroški osemenjevanja za navedene plemenske živali do 100%, – do 50% upravičenih stroškov za nabavo semena kvalitetnih plemenjakov za tiste kmete, ki imajo koncesijo. Pogoji za pridobitev pomoči: – račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji, – za sofinanciranje nakupa semena: kopija odločbe o koncesiji in predložen račun o nakupu semena. 1.3. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah (okvirna višina sredstev: 1,500.000 SIT) Namen ukrepa je z izvedbo preventivnih ukrepov pri živalih izboljšati njihovo zdravje, dolgoživost in kondicijo s ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmetijah. Sofinancirajo se naslednji ukrepi: analize blata, preventivno zatiranje parazitov pri govedu, konjih in drobnici (dehelmentizacija), analize krvi, antibiogrami. Višina pomoči: – do 30% upravičenih stroškov za analize blata, preventivno zatiranje parazitov pri govedu, konjih in drobnici (dehelmentizacija), analize krvi in antibiograme. Pogoji za pridobitev pomoči – račun za izvedene storitve preventivnih ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve). 1.4. Pregledi molznih strojev (okvirna višina sredstev: 200.000 SIT) Namen ukrepa je izboljšanje kvalitete mleka (predvsem z zmanjšanjem števila somatskih celic) in ohranjanje zdravega vimena krav. Višina pomoči: – do 30% upravičenih stroškov pregleda molznega stroja. Pogoj za pridobitev pomoči – račun za izvedeno storitev pooblaščene organizacije – servisa molznih strojev (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve). 1.5. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel (okvirna višina sredstev: 300.000 SIT) Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge. Višina pomoči: – do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin. Pogoji za pridobitev pomoči Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki predložijo naslednjo dokumentacijo: – poročilo o izvedenih ukrepih, – račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno zaščito čebel, – seznam upravičencev zdravstvene preventive čebel. 1.6. Izboljšanje kolobarja – rodovitnosti tal z vključevanjem ugodilk in alternativnih (pozabljenih) poljščin v kolobar (okvirna višina sredstev: 8,000.000 SIT) Namen ukrepa je izboljšanje kolobarja z vključevanjem ugodilk (okopavine oziroma listanke, detelje ali travno-deteljne mešanice) in t.i. alternativnih poljščin, ki smo jih v preteklosti že pridelovali (pira, rž, tritikala, oves, sirek, proso, ajda, sončnica, oljna ogrščica, repica, gorjušica, krmni grah, grašica, bob, leča, čičerika, buča, lan, mak, konoplja ipd.). Navedene poljščine izboljšujejo lastnosti tal (grudičavost tal), kar ima za posledico vzpostavitev, ohranjanje in vzdrževanje naravne rodovitnost tal. Višina pomoči: – do 10.000 SIT/ha upravičenih stroškov dodatnih agrotehničnih ukrepov izvajanja načrtnega kolobarjenja za njive pod poljščinami oziroma vrtninami, ki so v sistemu kolobarja (po definiciji so poljščine vse kmetijske rastline, ki jih pridelujemo na njivah). Pogoji za pridobitev pomoči Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – vse njivske površine, na katerih se ukrep izvaja (v ha), – na kmetijskem gospodarstvu mora biti najmanj 0,50 ha njiv, – v petletno kolobarjenje morajo biti vključene najmanj 3 poljščine, od tega vsaj 2 od zgoraj navedenih ugodilk ali alternativnih poljščin, – upravičenec je dolžan predložiti gnojilni načrt na podlagi analize zemlje v roku 5 let od prvega prejetja finančnih sredstev za ta ukrep (izjava), – uporaba fitofarmacevtskih sredstev na podlagi prognoze (izjava). 1.7. Sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov ter sofinanciranje analiz zemlje in krme (okvirna višina sredstev: 4,000.000 SIT) Namen testiranja škropilnic in pršilnikov je optimalna raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja. Testiranje silažnih kombajnov se izvaja z namenom racionalnejše uporabe navedenih kmetijskih strojev in s tem zmanjševanja stroškov pridelave po hektarju. Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Z načrtno usmerjenim gnojenjem zmanjšujemo onesnaževanje okolja in podtalnice. Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa. Višina pomoči: – do 100% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov, – do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme ter za testiranje silažnih kombajnov. Pogoji za pridobitev pomoči Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije s seznamom in podpisi uporabnikov storitev: testiranja škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov, – račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in krme. 2. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (PP 14 042102) Okvirna višina razpisanih sredstev za ta namen je 2,000.000 SIT. Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov. Višina pomoči: – do 40% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v tekočem letu, in sicer: za nakup strojev, naprav in opreme ter za gradbena in obrtniška dela. Pogoji za pridobitev pomoči: – prednost pri sofinanciranju imajo naložbe v klanje živali in predelavo mesa na kmetiji, predelavo mleka ter turizem na kmetiji, – prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo edina oziroma glavna dejavnost. Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno konstrukcijo investicije, – potrdilo o statusu kmeta, – pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta), – račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava), – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana, – mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti. 3. Ureditev kmetijskih zemljišč (PP 14 042105) Okvirna višina razpisanih sredstev za ta namen je 10,000.000 SIT. 3.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v prostor – male agromelioracije (okvirna višina sredstev: 5,000.000 SIT) Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot so: ureditev pašnikov do končne postavitve električne ograje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč, izgradnja manjših vodnih zajetij do bruto tlorisne površine 100 m2 ter druga manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč. Višina pomoči: – do 40% upravičenih stroškov za: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč do višine 200.000 SIT/ha, – do višine 40.000 SIT/ha upravičenih stroškov za postavitev pašnika na novo in upravičeni stroški obnove obstoječega pašnika do višine 20.000 SIT/ha, in sicer za nakup in postavitev električnega pastirja ali mreže, – do 40% upravičenih stroškov izgradnje vodnega zajetja, in sicer za: gradbena dela ter nakup opreme. Pogoji za pridobitev pomoči Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – kopijo katastrskega načrta, – program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba, – račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme, – posestni list iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč, – najemno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta ukrep. 3.2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč (okvirna višina sredstev: 300.000 SIT) Sofinancirajo se administrativni stroški postopkov medsebojne menjave kmetijskih zemljišč po 45. in 46. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih z namenom zaokrožitve posesti in s tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč. Višina pomoči: – do 100% stroškov notarja in stroškov vpisa v zemljiško knjigo. Pogoji za pridobitev pomoči Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – kopijo katastrskega načrta, – posestni list, – mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, – potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota Novo mesto, – overjeno menjalno pogodbo in zemljiškoknjižni izpisek, – potrdilo o statusu kmeta iz uradne evidence Upravne enote Novo mesto ali – potrdilo o zaščiteni kmetiji iz registra zaščitenih kmetij Upravne enote Novo mesto, – račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (menjave kmetijskih zemljišč). 3.3. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč (okvirna višina sredstev: 500.000 SIT) Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč velikosti nad 0,30 ha, predvsem z namenom zaokrožitve parcel in s tem izboljšanja velikostne sestave zlasti tistih kmetij, katerim pomeni kmetovanje edini vir preživljanja. Višina pomoči: – do 100% stroškov notarja in stroškov vpisa v zemljiško knjigo. Pogoji za pridobitev pomoči Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – kopijo katastrskega načrta, – mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, – ustrezno pogodbo o nakupu kmetijskega zemljišča (ne starejša od enega leta), iz katere je razviden prenos lastništva na upravičenca, – odločbo Upravne enote Novo mesto o nakupu zemljišča, – potrdilo o statusu kmeta iz uradne evidence Upravne enote Novo mesto ali – potrdilo o zaščiteni kmetiji iz registra zaščitenih kmetij Upravne enote Novo mesto, – račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (nakupa kmetijskih zemljišč). 3.4. Sofinanciranje dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnih virov v primerih postavitve malih namakalnih sistemov (okvirna višina sredstev: 200.000 SIT) Namen ukrepa je spodbujanje uvedbe namakanja kmetijskih zemljišč za potrebe intenzivne rastlinske pridelave, zlasti pridelave vrtnin, katere glavni namen je oskrba trga s svežo zelenjavo. Višina pomoči: – do 50% priznanih stroškov nastalih pri ugotavljanju vodnega vira (vrtin), – do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, in sicer: za pripravo in izdelavo dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnega vira. Pogoji za pridobitev pomoči Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – vlogo (z navedbo predvidenih površin za namakanje, vrste poljščin oziroma vrtnin, časovnega obdobja in načina namakanja), – kopijo katastrskega načrta (z označbo parcel, predvidenih za namakanje), – odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS o uvedbi melioracije, – dovoljenje za izkoriščanje vodnega vira Ministrstva za okolje in prostor RS, – račun stroškov idejnega projekta oziroma hidrološke študije in ostalih stroškov priprave dokumentacije, – potrdilo o statusu kmeta iz evidence Upravne enote Novo mesto ali – potrdilo o zaščiteni kmetiji iz registra zaščitenih kmetij Upravne enote Novo mesto. 3.5. Ureditev poljskih poti (okvirna višina sredstev: 4,000.000 SIT) Sofinancira se ureditev poljskih poti z namenom izboljšanja dostopa do kmetijskih zemljišč. Višina pomoči: – do 40% upravičenih stroškov izvedenih del – ureditve poljskih poti, in sicer: za dovoz in planiranje gramoza. Pogoji za pridobitev pomoči Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – vlogo za ureditev poti s pismenimi soglasji lastnikov zemljišč ob poti, – kopijo katastrskega načrta z vrisom poti, – posestni list ali izpis parcel, – mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, – račun o izvedenih delih. 4. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu (PP 14 042103 – sofinanciranje programov) Okvirna višina razpisanih sredstev za ta namen je 21,000.000 SIT. 4.1. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za hleve (okvirna višina sredstev: 1,000.000 SIT) Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI projekti) in poslovnega načrta za novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo domačih živali – hlevov. Višina pomoči: – do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, začete v tekočem letu za izdelavo projektne dokumentacije in poslovnega načrta, in sicer: za novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta. Pogoji za pridobitev pomoči Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – račun o plačilu projektne dokumentacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve), – račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani kmetijske svetovalne službe ali druge pooblaščene organizacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve), – pozitivno mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe k predvideni investiciji, – poslovni načrt, iz katerega mora biti razvidna vrednost celotne investicije in njena ekonomičnost. 4.2. Sofinanciranje tehnološke opremljenosti kmetij (okvirna višina sredstev: 6,000.000 SIT) Namen je zagotavljanje ustrezne tehnološke opremljenosti na kmetijah s ciljem povečanja dohodka na zaposlenega v kmetijstvu, specializacije in posodobitve proizvodnje in pridelave na kmetiji, izboljšanja kakovosti, higiene in standarda kmetijskih proizvodov, izboljšanja delovnih razmer na kmetijah, izboljšanja počutja živali in ravnanja z njimi na kmetijah, izboljšave na objektih, opremi in strojih za vse vrste kmetijskih dejavnosti na kmetijah, zmanjšanja onesnaževanja s kmetije. Višina pomoči: – do 40% upravičenih stroškov. Pogoji za pridobitev pomoči: Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o predvideni investiciji, – lokacijska informacija ali gradbeno dovoljenje, – račun o nakupu ustreznih strojev ali opreme. 4.3. Sofinanciranje ureditev gnojišč in greznic v skladu s predpisi Uredbe mejnih vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Ur. l. RS, št. 84/05) (okvirna višina sredstev: 5,000.000 SIT) Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč in gnojničnih jam s ciljem trajnega varovanja življenjskega in z njim neločljivo povezanega naravnega okolja ter naravnih dobrin (tla, voda) v skladu z zakonodajo s področja varstva okolja ter s predpisi Uredbe o mejnih vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Ur. l. RS, št. 84/05). Višina pomoči: – do 40% upravičenih stroškov izvedenih del ureditve gnojišč in greznic, in sicer: za gradbeni material in gradbena dela. Pogoji za pridobitev pomoči Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o predvideni investiciji, – račun o izvedenih delih, – lokacijska informacija (v primeru, če je prostornina gnojne jame do 150 m3) ali gradbeno dovoljenje. 4.4. Sofinanciranje aktivne obrambe proti toči (mreže) (okvirna višina sredstev: 1,000.000 SIT) Namen sofinanciranja vzpostavitve aktivne obrambe proti toči (mreže) je zaščita pridelkov pred elementarnimi nesrečami v intenzivnih sadovnjakih. Višina pomoči: – do 30% upravičenih stroškov za nakup in postavitev mreže v nasadih jablan in hrušk minimalne površine 0,3 ha, vendar največ do 700.000 SIT/ha, – do 30% upravičenih stroškov od vrednosti računa za postavitev mreže v nasadih češenj, višenj, breskev in sliv minimalne površine 0,1 ha, vendar največ do 700.000 SIT/ha. Pogoji za pridobitev pomoči Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – kopijo katastrskega načrta z označbo obravnavanih parcel, – posestni list, – mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, – račun o nakupu materiala. 4.5. Programi izobraževanja kmetov (okvirna višina sredstev: 4,000.000 SIT) Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja kot so: preizkusi znanja iz varstva rastlin, usposabljanje iz varstva pri delu, tečaji higienskega minimuma, usposabljanje za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, izobraževanje za potrebe preusmeritev kmetij v integrirano pridelavo hrane, izobraževanje za potrebe ekološkega kmetovanja, usposabljanje za uvajanje in uporabo sodobnih tehnologij, izvedba ostalih strokovnih predavanj, seminarjev in strokovnih ekskurzij. Višina pomoči: – do 100% upravičenih stroškov izobraževanja pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov, – do 60% upravičenih stroškov izobraževanja kmetom (udeležencem izobraževanja). Pogoji za pridobitev pomoči: – za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotizacija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike izobraževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja, – za udeležence izobraževanja (kmete): račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja). 4.6. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev (okvirna višina sredstev: 4,000.000 SIT Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, (ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije, izdaja strokovnih publikacij ipd.). Višina pomoči: – do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa. Pogoji za pridobitev pomoči Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – finančno ovrednoten letni program dela, – finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega odbora, – potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo). 5. Projekti na področju kmetijstva (PP 14 042106) Okvirna višina razpisanih sredstev za ta namen je 15,000.000 SIT. 5.1. Podpora preusmeritvam kmetij v integrirano pridelavo hrane (okvirna višina sredstev: 4,000.000 SIT) Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz ustaljenega načina kmetovanja v integrirano pridelavo vseh kmetijskih kultur z namenom nadzorovane uporabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. Višina pomoči: – do 100% upravičenih stroškov kontrole integrirane pridelave rastlin pooblaščene organizacije, – do 40% upravičenih stroškov nakupa specialne mehanizacije za integrirano pridelavo hrane. Pogoji za pridobitev pomoči Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – dokazilo (certifikat) o vključenosti v integrirano pridelavo, – račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole integrirane pridelave v tekočem letu, – račun o nakupu specialne mehanizacije za integrirano pridelavo hrane (izjava), – mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe. 5.2. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje (okvirna višina sredstev: 1,000.000 SIT) Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz konvencionalnega t.j., ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje. Višina pomoči: – do 100% upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin pooblaščene organizacije, – do 40% upravičenih stroškov nakupa orodij oziroma strojev in naprav za ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov, – do 40% upravičenih stroškov preureditve gospodarskih objektov za potrebe ekološke reje domačih živali (v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS, št. 31/01 in 52/03). Pogoji za pridobitev pomoči Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij, – dokazilo, da je kmetija oziroma nosilec pridelave vključen v Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine, – račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem letu, – račun o nakupu orodij oziroma strojev za ekološko kmetovanje (izjava), – mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe. 5.3. Obnova – oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov (okvirna višina sredstev: 1,000.000 SIT) Sofinancira se izvedba projekta Oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov v Sloveniji z namenom vključitve Mestne občine Novo mesto v: oživitev zapuščenih travniških sadovnjakov in sajenje novih, odpiranja novih delovnih mest v pridelavi, predelavi in prodaji sadja na domu, ohranjanja kulturne krajine in podeželja. Višina pomoči: – do 30% upravičenih stroškov postavitve travniškega sadovnjaka, in sicer: koli, žica, sadike, ograja. Pogoji za pridobitev pomoči: – pri obnovi travniških sadovnjakov je minimalna površina obnove 30 arov, – dela in naloge morajo biti izvedena pod strokovnim vodstvom predstavnikov kmetijske svetovalne službe oziroma nosilcev projekta. Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – vlogo, – posestni list, – kopijo katastrskega načrta, – dokazilo o stroških obnove, – mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe oziroma nosilcev projekta. 5.4. Promocija trženja kmetijskih pridelkov (okvirna višina sredstev: 1,000.000 SIT) Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje na integriran način pridelanega sadja in zelenjave ter ekoloških pridelkov oziroma izdelkov (ekološka tržnica). Prav tako je cilj ukrepa pomoč pri oblikovanju organizacij proizvajalcev po zahtevah tržnih redov. Višina pomoči: – do 100% upravičenih stroškov projekta oživitve kmečke tržnice ter stroškov stojnin na navedenih tržnicah, – do 40% upravičenih stroškov ustanavljanja organizacij proizvajalcev sadja, gob in zelenjave, priznanih s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, in sicer za: najem poslovnih prostorov, nakup pisarniške opreme in kritje stroškov administracije. Pogoji za pridobitev pomoči Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev (stojnine na tržnicah), – pogodba o sofinanciranju izvedenih aktivnosti pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave s pooblaščeno organizacijo. 5.5. Priprava in izvajanje projektov na področju kmetijstva (okvirna višina sredstev: 2,000.000 SIT) Namen ukrepa je sofinanciranje priprave projektov na področju kmetijstva oziroma podeželja na razpise za koriščenje finančnih sredstev iz strukturnih skladov EU in za koriščenje nacionalnih finančnih sredstev na nacionalnih razpisih. Namen je tudi sofinanciranje nosilcev projektov v lokalni skupnosti. Ob prijavi za finančna sredstva strukturnih skladov EU mora sodelovati kot partner ali kot prijavitelj projekta vsaj ena pravna oseba s sedežem v Mestni občini Novo mesto. Pri prijavi na nacionalne razpise morata sodelovati kot partnerja dve fizični in (ali) pravni osebi s sedežem na območju Mestne občine Novo mesto. Višina pomoči: – do 100% materialnih stroškov in stroškov dela pri prijavi projekta, – do 10% vrednosti projekta odobrenih projektov. Pogoji za pridobitev pomoči: – pogodba o sofinanciranju priprave in izvedbe projekta, sklenjena med občino in nosilcem oziroma izvajalcem projekta, – dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta. 5.6. Sofinanciranje razvojnih programov in projektov (okvirna višina sredstev: 6,000.000 SIT) Sredstva se namenjajo za pripravo razvojnih projektov skladno s prioritetami Regionalnega razvojnega programa za JV Slovenijo in razvojnih programov podeželja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Sofinancirata se uvajalna in izvedbena faza skladno z zahtevami navedenih razvojnih programov. Višina pomoči: – do 30% upravičenih stroškov vrednosti investicije po situacijah (izvedenih delih). Pogoji za pridobitev pomoči: – pogodba o sofinanciranju priprave in izvedbe projekta, sklenjena med občino in nosilcem oziroma izvajalcem projekta, – dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta, – računi oziroma gradbene situacije. 6. Regresiranje izobraževanja naslednikov kmetij (PP 14 042107) Okvirna višina razpisanih sredstev je 1,000.000 SIT). Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju učencev kmetijskih programov Kmetijske šole Grm Novo mesto, ki so predvideni za naslednike kmetij. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana. Prav tako je namen ukrepa sofinanciranje usposabljanja odraslih udeležencev izobraževanja, prevzemnikov kmetij, za kmetijske poklice. Višina pomoči: – do 70.000 SIT/učenca v tekočem letu, – do 50% upravičenih stroškov šolnine za odraslega udeleženca izobraževanja. Pogoji za pridobitev pomoči Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije, – kopijo zadnjega šolskega spričevala, – potrdilo o katastrskem dohodku prosilca, – potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema), – račun oziroma dokazilo o vplačani šolnini in potrdilo o vpisu (dodatno za odrasle udeležence izobraževanja). 7. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu (PP 14 042108) Okvirna višina razpisanih sredstev je 500.000 SIT. Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij za trajne nasade, poljščine in vrtnine, in sicer za najmanj 0,30 ha trajnih nasadov, 1ha poljščin in najmanj 0,10 ha vrtnin. Višina pomoči: – do 30% upravičenih stroškov zavarovalne premije. Pogoji za pridobitev pomoči Upravičenci (kmetje) priložijo naslednjo dokumentacijo: – sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto, – potrdilo o plačilu zavarovalne premije, – posestni list. 8. Kmetijski zavod (PP 14 042113) Okvirna višina razpisanih sredstev je 9,000.000 SIT. Namen ukrepa je sofinanciranje izgradnje prizidka Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto na parc. št. 666, k.o. Kandija, za potrebe izobraževanja, izvajanja analiz vina (laboratorij), degustacijske sobe, večnamenskega prostora za izobraževanje in pisarniške dejavnosti. Višina pomoči: – sofinancira se investicija v višini do 9,000.000 SIT. Pogoji za pridobitev sredstev: – izveden postopek o izbiri izvajalca in podpisana pogodba z njim, – finančna konstrukcija investicije z viri financiranja in dokazila o zagotavljanju finančnih sredstev, – originalni računi z dokazili o njihovem plačilu, – začasne ali končna gradbena situacija potrjene s strani pooblaščenega nadzornega organa in zavoda ter dokazila o njihovem plačilu. Sredstva se bodo dodelila na podlagi podpisane pogodbe med upravičencem in Mestno občino Novo mesto in zahtevka za izplačilo sredstev. V. Vsebina vloge Upravičenci ob oddaji zahtevka izpolnijo vlogo za pridobitev finančnih sredstev za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva v Mestni občini Novo mesto v letu 2006. Obrazec vloge bo na razpolago na prijavnem mestu. Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje meril in pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu. Priloge k vlogi so: 1. osnovni obrazci o kmetijskem gospodarstvu iz zbirne vloge »Neposredna plačila za leto 2006« Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (fotokopije obrazcev, potrebno priložiti za vsa kmetijska gospodarstva): – obrazec »A – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2006«, – obrazec »B – … stalež živali«, – seznam parcel (GERK-ov) v uporabi v letu 2005, – obrazec »C – Prijava kmetijskih zemljišč v uporabi za leto 2006«, – obrazec »D – Zahtevek za pomoči na površino za leto 2006«; 2. veljaven bančni računa (fotokopija veljavnega transakcijskega računa); 3. fotokopijo zakupne pogodbe za zemljišča v zakupu ali izjava o zakupu zemljišč (za nova zakupna razmerja in spremembe zakupnih razmerij od leta 2005); 4. dokazila o plačilu obveznosti: – originalen račun (iz katerega mora biti razvidna vrsta opravljene storitve), – v primeru plačila fizične osebe s položnico: fotokopija položnice, – v primeru plačila po blagajniškem prejemku: izvod prejemka, – v primeru plačila pravne osebe ali samostojnega podjetnika: izpisek pristojne banke o plačilu računa; 5. ostala dokumentacija, ki je zahtevana pri posameznih ukrepih (potrdila, izjave …). VI. Obravnavanje vlog: – vloge bo obravnavala strokovna komisija ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto, – strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja posameznih namenov pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: – zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov v proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2006, – zaradi večjega števila zahtevkov kot je v proračunu zagotovljenih sredstev. VII. Rok za prijavo na javni razpis Vloge morajo biti oddane najkasneje do petka, 8. 6. 2006 oziroma do porabe sredstev na posameznih postavkah, razen za točko 8, IV. poglavja, ko je rok za oddajo vloge 15 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS. Prepozne, nedovoljene ali nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni po zaključenem razpisu. VIII. Mesto oddaje vloge za dodelitev subvencij Vloge sprejemamo na naslednjih naslovih ob uradnih delovnih dnevih oziroma v času uradnih ur: – Mestna občina Novo mesto, Oddelek za kmetijstvo in turizem, Novi trg 6/I (tel. 07/39-39-260 – Igor Hrovatič ali po e-pošti: igor.hrovatic@novomesto.si ali 07/39-39-261 – Emilija Avbar ali po e-pošti: emilija.avbar@novomesto.si); – Kmetijska svetovalna služba – izpostava Straža (tel. 07/30-83-815 – Katarina Vovk); – Kmetijska svetovalna služba – izpostava Novo mesto, Graben – Ragovo 7 (tel. 07/33-21-944 – Katica Kregar). Informacije o razpisu so objavljene na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.