Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1171. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja zdravja, stran 2959.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – prečiščeno besedilo in 14/06) in 10. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja zdravja
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa merila za določitev višine dela plače za delovno uspešnost direktorjev oseb javnega prava s področja zdravja.
2. člen
(merila)
   Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na podlagi
naslednjih meril:
– poslovna uspešnost      največ 40% skupne ocene
– kakovost in strokovnost
izvajanja javne službe     največ 30% skupne ocene
– razvojna naravnanost     največ 30% skupne ocene
3. člen
(vrednotenje poslovne uspešnosti)
   Poslovna uspešnost osebe javnega prava pri opravljanju javne službe se
vrednoti na naslednji način:
  – gospodarno poslovanje zavoda, izkazano
z letnim poslovnim poročilom in merjeno
s prihodki/odhodki, dosežen kazalec 1 in več        20%
  – pridobivanje dodatnih prihodkov
za opravljanje javne službe iz donacij in ostalih
prejetih sredstev Evropske unije za opravljanje
javne službe nad 0,1% celotnega prihodka zavoda      10%
  – povečevanje obsega ali zahtevnosti storitev
z vpeljavo novih organizacijskih ali tehnoloških rešitev  10%
4. člen
(vrednotenje kakovosti in strokovnosti storitev)
   Kakovost in strokovnost izvajanja javne službe osebe javnega prava, se
vrednoti na naslednji način:
   – vpeljan sistem spremljanja kakovosti         10%
  – dokumentirano preverjanje zadovoljstva
uporabnikov storitev                    10%
  – dokumentirano preverjanje zadovoljstva
zaposlenih                         10%
5. člen
(vrednotenje razvojne naravnanosti)
   Razvojna naravnanost osebe javnega prava se vrednoti na naslednji način:
   – izvedba ali priprava na izvedbo investicijskih
in investicijsko vzdrževalnih del za samostojno
vodenje investicije ali za sodelovanje z zunanjim
investitorjem                       10%
  – izvajanje novih storitev s širitvijo dejavnosti   10%
  – izdelava in izvajanje dolgoročnega
razvojnega načrta                     10%
6. člen
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja)
Direktorju pripada del plače za delovno uspešnost, če vsaj delno izpolni vsako posamezno merilo iz tega pravilnika.
Dosežena merila, izražena v odstotkih iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika, se seštevajo.
Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja se izračuna tako, da se seštevek izpolnjenih meril določenih v odstotkih pomnoži z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja.
7. člen
(poslovanje z izgubo)
Če oseba javnega prava posluje z izgubo ali v primeru negativnega mnenja Računskega sodišča, direktorju ne pripada del plače iz naslova delovne uspešnosti za opravljanje javne službe.
8. člen
(delovna uspešnost za del poslovnega leta)
Če direktor nastopi mandat med poslovnim letom, mu delovna uspešnost pripada sorazmerno s trajanjem mandata v tem poslovnem letu.
9. člen
(prenehanje uprabnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev zdravstvenih domov, bolnišnic, zavodov za zdravstveno varstvo, Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije, Zavoda za farmacijo in za preizkušanje zdravil Ljubljana, Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in ostalih javnih zdravstvenih zavodov (Uradni list RS, št. 61/02 in 18/03), Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev lekarn (Uradni list RS, št. 61/02), Odredba o kriterijih za ocenjevanje delovne uspešnosti generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 65/94, 50/98, 13/99 in 48/01) in Odredba o kriterijih za ugotavljanje delovne uspešnosti generalnega direktorja Kliničnega centra Ljubljana (Uradni list RS, 50/98).
10. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-24/2006
Ljubljana, dne 15. marca 2006
EVA 2006-2711-0068
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje