Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 29/2006 Ob-7625/06 , Stran 2051
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino, Štefanova 1, p.p. 1711, 1001 Ljubljana. 2. Podatki o javnem pozivu: 2.1. Namen javnega poziva Namen javnega poziva je omogočanje mladinskega dela in vzpodbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom in programom za mlade, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih. Namen javnega poziva je ravno tako vzpodbujanje udejstvovanja mladih ter primerno koriščenje mladinske infrastrukture. 2.2. Cilj in predmet javnega poziva Cilj javnega poziva je sofinanciranje delovanja in programov mladinskih organizacij ter mladinskih programov in programov za mlade, ki jih izvajajo za to usposobljene organizacije. Razpisovalec bo na osnovi predloženih vlog v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinanciranje delovanja organizacij in izvajanje njihovih programov, in sicer po skupinah upravičencev, ki so: – nacionalne mladinske organizacije, – mladinski sveti lokalnih skupnosti, – mladinski centri, – druge nevladne organizacije. 2.3. Druga stopnja javnega poziva Razpisovalec je usposobljenost organizacij preverjal na 1. stopnji tega javnega poziva, zato lahko na 2. stopnji sodelujejo tiste organizacije, ki so na 1. stopnji pridobile status upravičenosti do sofinanciranja. Razpisovalec na podlagi seznama upravičencev po skupinah iz točke 2.2. poziva le-te k oddaji vloge za dodelitev sredstev sofinanciranja, s katero naj upravičenec v skladu z usmeritvami, predmetom in merili 2. javnega poziva, na razpisnem obrazcu podrobneje opredeli vsebino, načrt izvedbe in finančno strukturo prijavljenega programa. Strokovna komisija razpisovalca bo vloge za sofinanciranje v skladu s tem pozivom ovrednotila na podlagi meril in posredovala razpisovalcu predlog razdelitve sredstev sofinanciranja po skupinah upravičencev. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na ta javni poziv: a) Vloga na javni poziv mora biti izdelana izključno na ustreznem razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije razpisovalca (Urada RS za mladino), izpolnjena v slovenskem jeziku ter mora vsebovati zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije. b) Vloga mora biti pravočasna in pravilno opremljena. c) Vlagatelj ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do naročnika. d) Vlagatelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega poziva. Prav tako mora vlagatelj soglašati z določili javnega poziva in pripadajoče razpisne dokumentacije ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb v vlogi, da ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom. e) Vlagatelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja iz drugih virov, razen v primeru izvajanja informiranja in svetovanja, kjer mora biti delež najmanj 20%. f) Vlagatelj je upravičen do kandidiranja za sredstva tega javnega poziva, če je pod pogoji javnega poziva 1. stopnje pridobil status upravičenosti do sofinanciranja v posamezni skupini upravičenca. g) Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati osnutku programa, ki ga je vlagatelj predstavil v vlogi, oddani na 1. stopnji tega javnega poziva, in namenu in cilju tega javnega poziva. 4. Merila za dodelitev sredstev 4.1 Merila za dodelitev sredstev za programe nacionalnih mladinskih organizacij: – število članic in članov organizacije na dan prijave na javni poziv 1. stopnje; – število lokalnih enot organizacije na dan prijave na javni poziv 1. stopnje; – članstvo v Mladinskem svetu Slovenije; – članstvo v mednarodnih organizacijah; – realizirani program organizacije v letu 2005 na področjih, ki so predmet tega javnega poziva ter obseg finančnih sredstev za njegovo realizacijo – v milijonih SIT; – število izvedenih projektov v letu 2005 v okviru programa Mladina; – število izvajalcev programa v letu 2006; – število aktivnih udeležencev programa v 2006; – število dni izvajanja programa v letu 2006; – koordinacija programa na nacionalnem nivoju; – koordinacija mladinskih programov na evropskem nivoju; vključno s programom Mladina v letu 2006; – pomen programa za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v RS; – obseg in struktura potrebnih finančnih sredstev za izvajanje prijavljenega programa v milijonih SIT. 4.2. Merila za dodelitev sredstev za opravljanje dejavnosti mladinskega centra: a) Merila za redno delovanje mladinskih centrov: – velikost prostorov mladinskega centra; – urnik rednega delovanja; – število redno zaposlenih in usposobljenih vodstvenih in rednih programskih delavcev; – število aktivnih mladih, vključenih v dejavnost in programe mladinskega centra v letu 2005; – struktura mladih, vključenih v dejavnost in programe mladinskega centra v letu 2005. b) Merila za servisno dejavnost: – obseg servisnih storitev in podpornih dejavnosti tehnične, organizacijske, strokovne in svetovalne narave; – vključenost drugih, neorganiziranih nosilcev programov v mladinskem centru; – vključenost MC v nacionalne mladinske programe. c) Informiranje in svetovanje: – obseg gradiv za namen promocije mladinskega dela in dejavnosti mladinskega centra; – aktivna spletna stran z informacijami iz različnih področij pomembnih za mlade; – število uporabnikov storitev informiranja in svetovanja v letu 2005/2006; – usposobljenost izvajalcev dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade v 2005/2006; – infrastruktura in opremljenost; – koordinacija – mreženje izvajalcev informiranja in svetovanja za mlade. d) Realiziran program mladinskega dela v letu 2005: – obseg (število dogodkov in kvaliteta) klubskega programa; – obseg neformalnega izobraževanja mladih; – obseg prostovoljnih aktivnosti; – obseg projektov ali programov mobilnost in mednarodnega povezovanja ter programa Mladina. c) Obseg planiranega programa v letu 2006: – obseg klubskega programa; – obseg neformalnega izobraževanja mladih; – obseg prostovoljnih aktivnosti; – obseg projektov ali programov mobilnost in mednarodnega povezovanja. d) Koordinacija in skupnostno delo: – izvajanje programov mladinskega centra v šolah in obratno v letu 2005; – sodelovanje s sorodnimi centri, klubi in organizacijami na lokalnem in medobčinskem nivoju v letu 2005; – koordinacija in mreženje dislociranih enot MC ali partnerskih mladinskih centrov brez statusa upravičenca v letu 2006. e) Finančna merila za leto 2005: – vrednost celoletne dejavnosti mladinskega centra; – višina občinskega vira sofinanciranja; – obseg in struktura potrebnih finančnih sredstev. 4.3. Merila za dodelitev sredstev za mladinske svete lokalnih skupnosti: – število organizacij, ki sestavljajo mladinski svet lokalne skupnosti; – število prebivalcev lokalne skupnosti v starosti 14–29 let; – relativni delež mladih, vključenih v organizacije, ki sestavljajo mladinski svet lokalne skupnosti, glede na število prebivalcev lokalne skupnosti v starosti 14–29 let; – delovanje mladinskega sveta lokalne skupnosti v letu 2005; – program delovanja mladinskega sveta lokalne skupnosti v letu 2006. 4.4. Merila za nevladne organizacije, ki izvajajo letne mladinske programe ali programe za mlade: – realizirani program organizacije v letu 2005 na področjih, skladnih s predmetom tega javnega poziva ter obseg finančnih sredstev za njegovo realizacijo – v milijonih SIT; – izvedba projekta v okviru programa Mladina v letu 2005/2006; – število izvajalcev programa v letu 2006; – delež izvajalcev programa v starosti od 14 do 29 let; – število aktivnih udeležencev programa v 2006; – število dni izvajanja programa v letu 2006; – koordinacija programa na regionalnem ali nacionalnem nivoju; – koordinacija mladinskih programov na evropskem nivoju; – pomen programa za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v RS; – obseg in struktura potrebnih finančnih sredstev za izvajanje prijavljenega programa v milijonih SIT. 5. Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago v okviru tega javnega poziva: okvirna višina sredstev celotnega javnega poziva znaša za leto 2006: 345,000.000 SIT. 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s pogodbo ter predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge na 2. stopnji in način predložitve vlog ter opremljenost vlog: 7.1. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelj mora vlogo za dodelitev sredstev, izpolnjeno v slovenskem jeziku, poslati izključno s priporočeno pošto na naslov Urada RS za mladino, Štefanova 1, p.p. 1711, 1001 Ljubljana, najpozneje do 28. 3. 2006. Šteje se, da je vloga predložena pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 7.2. Opremljenost vloge Vlogo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti vidna ustrezna označba: “Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje – 2. vloga”. Zaradi evidentiranja priporočamo na hrbtni strani ovitka napisan naslov vlagatelja. Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena naročniku. Neveljavne vloge (nepravilno opremljene in nepravočasno prispele) bodo vrnjene vlagateljem. 8. Datum odpiranja vlog Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog za 2. stopnjo bo opravila strokovna komisija, imenovana s strani razpisovalca. Strokovna komisija bo pričela z odpiranjem vlog 2. stopnje predvidoma dne 29. 3. 2006. Odpiranje vlog, v skladu s tretjim odstavkom 220. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ne bo javno. 9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu dvostopenjskega javnega poziva Vlagatelji bodo o izidu dvostopenjskega javnega poziva obveščeni v mesecu aprilu 2006. Razpisovalec bo hkrati z izdanim sklepom o rezultatih javnega poziva pozval upravičence k sklenitvi pogodbe. V primeru, da se upravičenec v roku 8-ih dni od prejema poziva ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od vloge. 10. Kraj, čas in naslov, pri kateri lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo, ki bo vlagateljem natančneje pojasnila pogoje tega javnega poziva, zainteresirani vlagatelji dobijo v tajništvu razpisovalca – Urada RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 10. uro, po elektronski pošti: uradzamladino.mszs@gov.si ali na spletnih straneh www.uradzamladino.gov.si. V istem terminu se lahko na tajništvo Urada RS za mladino obrnejo tudi za morebitna dodatna pojasnila, tel. 01/426-57-01.