Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Ob-7633/06 , Stran 2027
1. Predmet razpisa Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva za programe in projekte namenjene otrokom in mladim v letu 2006 v višini 13,700.000 SIT. Razpisana področja so: a) otroški in mladinski programi v javnem interesu, b) mladinski projekti, c) delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti, d) večdnevni mednarodni glasbeni festivali. 2. Namen razpisa Namen razpisa je sofinanciranje programov in projektov za otroke in mlade, ki v Mestni občini Novo mesto potekajo kontinuirano že več let in imajo primerno kadrovsko, prostorsko in organizacijsko zasnovo. Sredstva so namenjena delovanju študentskih organizacij ter organizacijam, ki pripravljajo mednarodne glasbene festivale na področju subkulture mladih. S kvalitetno izvedbo svojih programov in projektov prispevajo k pestrejši in kakovostnejši ponudbi vsebin za otroke in mlade. Program za otroke ali mlade predstavlja zaključeno celoto in je lahko sestavljen iz več posamičnih podenot oziroma posameznih projektov, ki potekajo že več let zapored. Programi sestavljeni iz več podenot potekajo kontinuirano skozi celo leto ali pa v določenem času. Program ima jasno določene cilje, izdelano programsko shemo skozi katero uresničuje zastavljene cilje, evaluira svoj program ter jasno opredeljeno finančno konstrukcijo. Projekt je enkraten dogodek, ki se zgodi v določenem času v letu in ni nujno ponovljiv skozi predhodno ali prihodnje leto. Festival predstavlja zaključeno programsko celoto, se dogaja vsako leto ob približno istem času in traja nekaj dni (najmanj tri). 3. Splošni pogoji za sodelovanje Na razpise pod točkami a), b) in d) se lahko prijavijo: – mladinske organizacije, – študentske organizacije (ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti študentov, Ur. l. RS, št. 38/94), – društva in zveze društev, – zavodi, – druge nepridobitne organizacije. Na razpis pod točko c) se lahko prijavijo študentske organizacije ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti študentov (Ur. l. RS, št. 38/94). Vse omenjene organizacije, društva, zavodi ali zveze morajo imeti sedež v Mestni občini Novo mesto. Nosilci kandidirajo s programi ali projekti namenjenim otrokom od 0 do 15 let ter mladim med 15. in 27. letom starosti na območju Mestne občine Novo mesto in potekajo kontinuirano vsako leto že več kot 5 let. Razpisi niso namenjen kulturnim in športnim dejavnostim ter mladinskim aktivnostim komercialnega značaja, temveč ostalim aktivnostim mladih, ki prispevajo k izboljšanju družbenega položaja mladih, vključevanju mladih v družbene procese ali k uresničevanju pluralnih interesov mladih. Izjema je mednarodni glasbeni festival, ki je namenjen subkulturnemu delovanju mladih in poteka že več kot 10 let. 4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. 5. Splošni razpisni kriteriji: prijave na razpise bodo ovrednotene na podlagi kriterijih, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji vsakega posameznega razpisnega področja. 6. Prednostni razpisni kriteriji: prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo zadostile prednostnim kriterijem opredeljenim v razpisni dokumentaciji vsakega posameznega razpisnega področja. 7. Uporaba kriterijev Prijavitelji se na posamezno razpisno področje lahko prijavijo z največ eno vlogo. Če je vlog več, bo strokovna komisija upoštevala le eno vlogo. Izjema so mladinski projekti, na kateri se prijavitelj lahko prijavi z največ tremi vlogami. Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih programov in projektov, izločila morebitne programe ali projekte, ki niso v skladu z razpisnim področjem ali pa ne izpolnjujejo zahtevanih kriterijev ter predlagala višino sofinanciranja programa. 8. Okvirna vrednost Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih otroškim in mladinskim programom v javnem interesu v letu 2006 znaša 13,700.000 SIT. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9. Obdobje za porabo: sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006. 10. Razpisni rok: rok za prijavo na javne razpise za otroške in mladinske programe in projekte je 17. 3. 2006 in traja do 31. 3. 2006. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec. Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen razpisni obrazec Mestne občine Novo mesto, – društva, ki se prvič prijavljajo na razpis morajo k prijavi priložiti fotokopijo o registraciji društva pri Upravni enoti Novo mesto, – reference prijavitelja (časopisni članki, objave, priznanja) – niso obvezna priloga, v kolikor prijavitelj nima kandidira prvič, – dokazila o prejetih finančnih sredstev iz prejšnjega leta iz virov, ki niso iz proračuna Mestne občine Novo mesto (dotacija, sponzorstva, iz državnih ali mednarodnih razpisov, lastna sredstva). Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj dvigne v razpisnem roku na Mestni občini Novo mesto, Oddelek za družbene dejavnosti, Seidlova c. 1, Novo mesto. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si. 12. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj ima več programskih sklopov, mora vsak program poslati v ločeni kuverti in za vsak program predložiti popolno razpisno dokumentacijo, v nasprotnem bo komisija za odpiranje ponudb izločila prijave. Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do dne 31. 3. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na prvi strani ovitka pod naslovom mora pisati: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Otroški in mladinski programi in projekti 2006«, na hrbtni strani pa naslov prijavitelja: naziv organizacije, društva ali zavoda oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno po pošti do vključno 31. 3. 2006 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija našteta pod točko 11. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič (tel. 07/393-92-53) ali sandra.borsic@novomesto.si. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Komisija za odpiranje vlog bo odprla vloge 3. 4. 2006. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od zaključka razpisa.