Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Ob-7627/06 , Stran 2047
Ministrstvo za gospodarstvo, Inšpektorat RS za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto Ljubljana, Stegne 7, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: inšpektor – svetnik. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu inšpektor/-ica-svetnik/-ca ali inšpektor/-ica-višji/-a svetnik/-ca. Javni/-a uslužbenec/-ka bo naloge opravljal/-a v nazivu inšpektor/-ica-svetnik/-ca. Za zasedbo delovnega mesta morajo kandidati/-ke izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba elektrotehnične smeri ali smer informatika, – najmanj 7 let delovnih izkušenj. Drugi posebni pogoji: – višja raven znanja tujega jezika, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit za inšpektorja. Željena znanja: – poznavanje slovenske zakonodaje s področja dela, – poznavanje pravnega reda EU, Sveta Evrope, – komunikacijske veščine. Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z naslednjimi znanji in izkušnjami: – informatike, – opravljenim državnim izpitom iz javne uprave, – opravljenim preizkusom znanja po ZP, – izpitom za inšpektorja, – poznavanjem slovenske zakonodaje s področja dela, – poznavanjem pravnega reda EU, Sveta Evrope, – in komunikacijskimi veščinami. Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnih razmerij, ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi tisti, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno mesto navedeni izpit opravili najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Kandidati/-ke morajo k vlogi, priložiti še naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, oziroma drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti, – fotokopija potrdila o višji ravni znanja tujega jezika, – fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja, – fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/-ka ima), – pisno izjavo kandidata/-ke o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil/-la obsojen/-a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Vsa dokazila morajo biti v slovenskem jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik. Posebna natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi pogovora z njimi. Z izbranim kandidatom/-ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/-a na sedežu Inšpektorata RS za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto, Stegne 7, Ljubljana. Izbrani kandidat/-ka bo moral/-a predložiti: – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje) in – potrdilo, da ni v kazenskem postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče). Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj v osmih dneh po objavi javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, v zaprti ovojnici, z oznako »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije pridobite na tel. 01/51-30-660 (Peter Mraz, glavni inšpektor).