Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Ob-7723/06 , Stran 2039
– I. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek, ki jo zastopa župan Janez Ribič, tel. 02/684-09-11; faks 02/684-09-28, e-pošta: obcina.duplek@duplek.si. II. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje je objekt stare šole na Vurberku, Vurberk 97, 2241 Sp. Duplek, s pripadajočim zemljiščem, namenjena poslovno-stanovanjski dejavnosti. Predmet prodaje so: parc. št. 411/5 dvorišče v izmeri 1719 m2, parc. št. 412/2 sadovnjak v izmeri 1002 m2, parc. št. 412/3 poslovna stavba v izmeri 269 m2 (koristna površina prostorov šole K+P+1 znaša 562,06 m2) in parc. št. 412/4 gospodarsko poslopje v izmeri 29 m2 vse pripisane vl. št. 64 k.o. Vurberk. Skupna površina znaša 3019 m2; po izklicni ceni 25,000.000 SIT. III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 200.000 SIT. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, katere besedilo je del splošnih pogojev razpisane javne dražbe. Pogodba mora biti sklenjena najpozneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. V. Način in rok plačila kupnine Kupnino kupec poravna na podračun Občine Duplek št. 01226-0100008522, sklic 00 75256-720099, odprt pri Uradu za javna plačila Slovenska Bistrica, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, brez izvedbe posebnega postopka. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik kupljene nepremičnine. VI. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 10. 4. 2006, v prostorih Občine Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek – Glonarjeva dvorana, s pričetkom ob 10. uri. Javna dražba se bo opravila ustno, v slovenskem jeziku. VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki so se pravočasno in pravilno prijavile, tako da: – plačajo varščino in predložijo dokazilo o njenem plačilu, – predložijo pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o pristopu k splošnim pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo), pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju, – predložijo, kolikor se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju; – fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu, pravne osebe predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od enega meseca, – predložijo matično, davčno in telefonsko številko. Vse listine (razen potrdila o vplačani kavciji, matično, davčno, telefonsko številko) je treba priložiti v izvirniku ali kopijo listine, overjeno pri notarju. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. VIII. Varščina: dražitelji morajo do 7. 4. 2006, do 12. ure vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene, ki se plača na podračun Občine Duplek št. 01226-0100008522, sklic 00 75256-7141999, odprt pri Uradu za javna plačila Slovenska Bistrica, za namen javna dražba. IX. Rok za prijavo Dražitelji morajo osebno ali po pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo najkasneje do 7. 4. 2006, do 13. ure na naslov organizatorja: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek z oznako »Ne odpiraj – javna dražba za prodajo nepremičnine«. Ponudnik osebno izroči ponudbo v tajništvu občine. Javne dražbe se lahko udeleži le tisti dražitelj, ki se pravočasno in pravilno prijavi. X. Vrnitev, vračunane ali pridržane varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži vplačano varščino. XI. Razpisna dokumentacija, informacije o podrobnejših pogojih Razpisna dokumentacija se lahko dvigne ali naroči po pošti na naslovu: Občina Duplek, tajništvo, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek. Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in nepremičnine, zemljiškoknjižni izpisek, katastrske podatke, mapno kopijo z označbo parcel, lokacijsko informacijo, obrazec izjave o sprejemanju splošnih pogojev javne dražbe, osnutek prodajne pogodbe. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne draže se lahko pridobijo na sedežu Občine Duplek, vsak delovni dan med 8. in 12. uro pri direktorju občinskega urada tel. 02/684-09-13 ali svetovalki župana za pravne zadeve tel. 02/684-09-21. XII. Ogled Po predhodnem dogovoru je mogoč posamičen ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, na terenu. Nepremičnina se proda po načelu videno-kupljeno. XIII. Drugi pogoji Zemljišče je komunalno opremljeno glede obstoječega objekta. V kupnini niso zajeti morebitni novi komunalni priključki oziroma povečanje obstoječih priključkov ter priključne takse, soglasja in drugi stroški za izvedbo le-teh. V kupnino je vključen komunalni prispevek za obstoječ objekt, v primeru spremembe namembnosti, gradnje prizidka ali novogradnje, komunalni prispevek za le-to ni vključen in se odmeri v skladu z takrat veljavnim predpisom. Kupec plača poleg kupnine tudi predpisane davčne dajatve na promet z nepremičninami (za parc. št. 412/2 20% DDV, za vse ostale nepremičnine 2% davek na promet nepremičnin) ter stroške notarja in zemljiškoknjižnega prenosa. Prodajalec si izgovarja odkupno pravico na nepremičnini in služnost v korist prodajalca za potrebe gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij javne infrastrukture za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe.

AAA Zlata odličnost