Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1134. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra in 3-MCPD v živilih, stran 2914.

Na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdajata minister za zdravje in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti svinca, kadmija,
živega srebra in 3-MCPD v živilih
1. člen
V Pravilniku o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra in 3-MCPD v živilih (Uradni list RS, št. 108/02 in 77/04) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 2001/22/ES z dne 8. marca 2001 o določitvi postopkov vzorčenja in analiznih metod za uradni nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra in 3-MCPD v živilih (UL L št. 77 z dne 16. 3. 2001, str. 14, z vsemi spremembami do Direktive Komisije 2005/4/ES z dne 19. januarja 2005 o spremembi Direktive 2001/22/ES o določitvi postopkov vzorčenja in analiznih metod za uradni nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra in 3-MCPD v živilih (UL L št. 19 z dne 21. 1. 2005, str. 50) določa postopke vzorčenja živil in analitske metode, vključno s pripravo vzorca, s katerimi se določa vsebnost svinca, kadmija, živega srebra in 3-MCPD v živilih pri opravljanju uradnega nadzora«.
2. člen
V prilogi 1 se:
– v celotnem besedilu črta besedilo »(pošiljka)« in »(podpošiljka)« v ustreznem sklonu;
– točka 3.1. spremeni tako, da se glasi:
»3.1
Vzorčenje izvajajo zdravstveni inšpektor, uradni veterinar in kmetijski inšpektor vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.«;
– v točki 3.6. v naslovu beseda »obrambo« nadomesti z besedama »drugo mnenje«;
– točka 5 nadomesti z naslednjim besedilom:
»5. Skladnost lota ali sublota s specifikacijo
Preskusni laboratorij analizira laboratorijski vzorec za uradni nadzor v najmanj dveh neodvisnih preskušanjih in izračuna srednjo vrednost rezultatov.
Lot je skladen, če srednja vrednost ne presega mejne vrednosti, ki je določena v Uredbi (ES) št. 466/2001, ob upoštevanju razširjene merilne negotovosti in popravka za izkoristek(e).
Lot ni skladen, če srednja vrednost, brez utemeljenega dvoma, presega mejno vrednost, ob upoštevanju razširjene merilne negotovosti in popravka za izkoristek.
Ta pravila se uporabljajo za rezultat analitskega preskušanja, pridobljenega na vzorcu za uradni nadzor«.
3. člen
V prilogi 2 se:
– v točki 3 v Preglednici 3 besedi »Meja detekcije« nadomestita z besedama »Meja zaznavnosti«;
– za Preglednico 4 doda nova točka 3.3.3, ki se glasi:
»3.3.3 Zahteve za metode – Postopek, ki upošteva negotovost
Za oceno primernosti analitske metode laboratoriji lahko uporabijo tudi pristop, ki upošteva negotovost. Laboratoriji lahko uporabijo metodo, s katero se dobijo rezultati v okviru najvišje standardne negotovosti. Najvišja standardna negotovost se lahko izračuna po enačbi:
pri čemer je:
Uf najvišja standardna negotovost
LOD meja zaznavnosti metode
C izbrana koncentracija
α numerični faktor, ki se uporablja odvisno od vrednosti C. Vrednosti, ki se jih uporablja, so navedene v spodnji preglednici:
U je razširjena negotovost, izračunana s faktorjem pokritja 2, ki ustreza približno 95-odstotni stopnji zaupanja.
Če analitska metoda da rezultate z merilnimi negotovostmi, ki so nižje od najvišje standardne negotovosti, je analitska metoda enako primerna kot tista, ki ustreza zgoraj opisanim izvedbenim merilom.«;
– točka 3.4 nadomesti z naslednjim besedilom:
»3.4 Ocena pravilnosti rezultata, izračun izkoristka in poročanje o rezultatih
Kadar je le mogoče, se analitsko pravilnost oceni s pomočjo vključitve primernega certificiranega referenčnega materiala v analizo.
Rezultat analitskega preskušanja se poroča z ali brez upoštevanja izkoristka. V poročilu je treba navesti način poročanja in vrednost izkoristka.
Analitik mora biti seznanjen s poročilom “European Commission Report on the relationship between analytical results, the measurement of uncertainty, recovery factors and the provisions in EU food legislation, 2004“ (e).
O rezultatih analitskega preskušanja je treba poročati kot x +- U, kjer je x rezultat analitskega preskušanja in U merilna negotovost.«;
– na koncu priloge se beseda »Viri« nadomesti z besedo »Literatura«, za točko (d) pa se doda nova točka (e), ki se glasi:
»(e) European Commission Report on the relationship between analytical results, the measurement of uncertainty, recovery factors and the provisions in EU food legislation, 2004 (http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/ contaminants/sampling_en.htm)«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-1/2006
Ljubljana, dne 23. februarja 2006
EVA 2005-2711-0140
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
 
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost