Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 331-0003/2006-07 Ob-7451/06 , Stran 2034
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, objavlja javni razpis za sofinanciranje ukrepov na področju kmetijstva. 2. Predmet razpisa Sredstva se v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje (Ur. l. RS, št. 100/03) dodeljujejo za sofinanciranje naslednjih namenov: 2.1 Sofinanciranje analize krme in zemlje Višina pomoči: do 50% stroškov analize zemlje in krme. Višina razpoložljivih sredstev: 250.000 SIT (1.043,23 EUR). Rok za prijavo: 27. marec 2006. 2.2 Sofinanciranje testiranja škropilnic Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov testiranja škropilnic. Višina razpoložljivih sredstev: 150.000 SIT (625,93 EUR). Rok za prijavo: 27. marec 2006. 2.3 Sofinanciranje izobraževanja Višina pomoči: do 100% se krijejo upravičeni stroški izobraževanja (razstave, demonstracije, predavanja, promocije, strokovne ekskurzije) pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov. Višina razpoložljivih sredstev: 350.000 SIT (1.460,52 EUR). Rok za prijavo: 27. marec 2006. 2.4 Sofinanciranje umetnega osemenjevanja živine. Višina pomoči: do 61% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic in plemenskih svinj ali kobil v kmečki reji. Sofinancira se ena osemenitev v višini 4.880 SIT (20,36 EUR). Višina razpoložljivih sredstev: 6,600.000 SIT (27.541,31 EUR). Rok za prijavo: 27. marec 2006. 2.5 Podpora delovanju društev, ki delujejo na področju kmetijstva Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov, izkazanih v finančnem načrtu društva oziroma na podlagi priznane vrednosti programa oziroma projekta. Višina razpoložljivih sredstev: 550.000 SIT (2.295,10 EUR). Rok za prijavo: 27. marec 2006. 3. Na razpis se lahko prijavijo: – pravne osebe s področja kmetijstva s sedežem v Občini Prevalje, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, – registrirana društva s področja kmetijstva, ob pogoju, da: – imajo sedež v Občini Prevalje, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti; – imajo urejeno evidenco o članstvu, – prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva pridobljena iz drugih virov. 4. Zahtevana dokumentacija: – vloga (obrazec v razpisni dokumentaciji), – finančno ovrednoten letni program dela, – finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega odbora, – potrdilo o registraciji društva, – računi o izvedenem delu in nalogah (najem stojnice na predstavitvah, izdelavo reklamnih biltenov, strokovne ekskurzije,...), – izjava. 5. Merila za dodelitev sredstev: – realnost in kvaliteta predloženega programa, – reference ponudnika, – število članov iz Občine Prevalje, – aktivnosti na področju občine, – rednost delovanja (redna srečanja, izdaja informatorjev oziroma glasil, …). 6. Višina razpoložljivih sredstev: višina razpoložljivih proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov na področju kmetijstva: je 7,900.000 SIT (32.966,11 EUR). 7. Način prijave Vloge pošiljajo prosilci do navedenega roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis – kmetijstvo«. Vloge bo odpirala komisija na sedežu naročnika. Odpiranje prijav ni javno. Ustrezne sklepe bodo prijavitelji prejeli v 30 dneh od poteka roka za prijavo. 8. Informacije o razpisni dokumentaciji Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo na spletni strani Občine Prevalje www.prevalje.si od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka ter vsak delovni dan med 8. in 12. uro, na sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Občini Prevalje, Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve, tel. 02/824-61-29, prav tako vsak delovni dan med 8. in 12. uro.