Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 33003-2/2006 Ob-7433/06 , Stran 2034
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ureditev pašnikov, za nadzorovano pašo na območju Občine Škofljica. II. Namen ukrepa: spodbujanje urejanja pašnih površin in podpora pašnemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše s ciljem obdržati stalež živine, poseljenost krajine in ohranjanje izgleda krajine. III. Upravičenci: upravičenci morajo imeti stalno bivališče v Občini Škofljica, morajo biti lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč na območju občine, število živali na kmetiji mora biti najmanj 4,5 GVŽ/kmetijo oziroma 30 kom. drobnice. IV. Vloga Upravičenec mora vložiti vlogo na razpisnem obrazcu »Vloga za sofinanciranje urejanja pašnikov«. K vlogi je potrebno priložiti: 1. dokazila o lastništvu (ZK izpisek, posestni list ali overjene najemne pogodbe); 2. predložitev ustreznega načrta investicije; 3. predložitev plačanih računov, izdanih po 1. 1. 2006; 4. mnenje kmetijsko svetovalne službe. V. Višina sredstev Okvirna višina sredstev znaša 500.000 SIT. Delež dodeljenih sredstev znaša do 40% upravičenih stroškov investicije. Upravičeni stroški za urejanje pašnikov so stroški nabavne vrednosti materiala za napravo ograd in obor z vso pripadajočo opremo ali lastnega materiala posameznega upravičenca. Skupna višina dodeljenih državnih pomoči iz vseh javnih virov za urejanje pašnikov ne sme presegati 50% upravičenih stroškov. Upravičenci lahko pridobijo sredstva le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov, za kar morajo podati pisno izjavo. VI. Merila za ocenjevanje vlog Osnovna merila: 1. velikosti novo urejenega pašnika, 2. območje ureditve pašnika, 3. mnenje Kmetijsko svetovalne službe glede obstoja kmetijske dejavnosti. Komisija KGF bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge z večjim številom točk do porabe sredstev. Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji. VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, in sicer najkasneje do vključno 20. novembra 2006. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z navedbo razpisnega področja na sprednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – sofinanciranje naprave pašnikov«. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjena vloga, – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, – vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa. VIII. Datum odpiranja ponudb Odpiranje vlog za sofinanciranje naprave pašnikov bo opravila strokovna komisija. Odpiranje vlog ne bo javno. Prvo odpiranje vlog bo 7. junija 2006, drugo odpiranje vlog pa bo 24. novembra. Prepozno prispele vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno opremljene se zavrže, neutemeljene pa zavrne. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku osmih dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže. IX. Obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije KGF bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odločil župan Občine Škofljica. Občina Škofljica bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog. X. Kraj, čas in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za vsak razpisni program obsega: – navodilo vlagateljem za izdelavo vloge in razpisni pogoji, – merila za dodelitev višine sredstev, – vlogo, – vzorec pogodbe. Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije prejmejo zainteresirani na sedežu Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, pri Brigiti Marinšek, tel. 360-16-18, v času uradnih ur.