Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 33003-03/2006 Ob-7431/06 , Stran 2033
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja, izvajajo strokovna dela in sodelujejo pri promociji občine, pri izdajanju informativnih publikacij in pri prenosu tržnih informacij. Sofinancirajo se naslednji programi: – izobraževanje in seznanjanje z novimi tehnološkimi dosežki na področju pridelave, dodelave in predelave kmetijskih pridelkov ter dopolnilnih dejavnosti; – pridobivanje strokovnih in tržnih informacij; – zastopanje članov na predstavitvah združenja in promocijah njihovih dejavnosti; – izdelava informativnih publikacij; – programi ohranjanja etnološke dediščine – domača obrt in običaji; – sodelovanje na prireditvah, ki predstavljajo podeželje in pospešujejo njegov razvoj in so namenjene širši javnosti in se izvajajo na območju Občine Škofljica. II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za dodelitev sredstev: upravičenci za pridobitev sredstev po tem razpisu so lokalna strokovna društva, ki delujejo na območju Občine Škofljica in so pravne osebe. III. Splošna merila za izbiro programov Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje. Splošna merila so naslednja: 1. število članov, ki jih zastopa društvo; 2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa; 3. vsebina programa (izobraževanje, sodelovanje in soorganizacija prireditev ali predstavitev, skrb za naravno in kulturno dediščino, oživljanje kraja, vključevanje mladine v programe…); 4. delež članov društva iz Občine Škofljica / izven Občine Škofljica; 5. sodelovanje na prireditvah, ki predstavljajo podeželje. IV. Okvirna višina sredstev Skupni znesek sredstev, namenjen za sofinanciranje programov strokovnega dela lokalnih društev v višini 400.000 SIT. Upravičenci lahko pridobijo največ do 30% upravičenih stroškov za izvedbo strokovnih prireditev, za izdajo strokovnih publikacij, za izvedbo strokovnih prireditev, izvajanje izobraževanja in usposabljanj članov društva. Kolikor društvo deluje za več občin, pa se sofinancira glede na število članov iz Občine Škofljica. V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 20. novembra 2006. VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, in sicer najkasneje do vključno 31. maja 2006. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z navedbo razpisnega področja na sprednji strani ovojnice: »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – sofinanciranje društev«. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjena vloga, – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, – vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa. VII. Datum odpiranja ponudb: odpiranje vlog za sofinanciranje programov društev v letu 2006 bo opravila Komisija KGF. Odpiranje vlog ne bo javno. Prepozno prispele vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno opremljene se zavrže, neutemeljene pa zavrne. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osem dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku osem dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže. VIII. Obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odločil župan Občine Škofljica. Občina Škofljica bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog. IX. Kraj, čas in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za vsak razpisni program obsega: – navodilo vlagateljem za izdelavo vloge in razpisni pogoji, – merila za dodelitev višine sredstev, – vlogo, – vzorec pogodbe. Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobijo zainteresirani na sedežu Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, pri Brigiti Marinšek, tel. 360-16-18, v času uradnih ur.