Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 311-5/2006 Ob-7457/06 , Stran 2043
V skladu s 56. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05 in 113/05) Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višjega svetovalca (višjega svetovalca – koordinatorja) v Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Uradu UJP v Ljubljani. Dela in naloge višjega svetovalca bo izbrani kandidat opravljal v nazivu višji svetovalec III. Okvirna vsebina dela je priprava navodil, strokovnega gradiva in izobraževanje zaposlenih ter spremljanje in izvajanje plačil proračunskih uporabnikov na področju čezmejnega plačilnega prometa. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje splošne in posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta: – imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri; – imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj; – opravljen državni izpit iz javne uprave; – biti morajo državljani Republike Slovenije; – morajo obvladati uradni jezik; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo diplome; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba; – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave; – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje; – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o vloženi pravnomočni obtožnici lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni zoper njega vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili Ministrstva za pravosodje in krajevno pristojnega sodišča bo izbrani kandidat moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti v letu dni po sklenitvi delovnega razmerja. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predloženih dokazil k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s psihološkim preizkusom. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na sedežu Uprave Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, Ljubljana. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z oznako »za javni natečaj« na naslov: Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1001 Ljubljana, v roku 14 dni od dneva objave javnega natečaja. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja vam lahko posreduje Ema Tertnik, tel. 01/475-16-58. (Opomba: uporabljeni izrazi v javnem natečaju – višji svetovalec, javni uslužbenec, uradnik kandidat, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.)