Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 1102-2/2006 Ob-7224/06 , Stran 2030
I. V letu 2006 bo Občina Majšperk sofinancirala diplomska, magistrska in doktorska dela študentov ter dodelila denarne pomoči iz proračuna Občine Majšperk v skupni višini 600.000 SIT (2503 €). II. Pravico do sofinanciranja diplomskih, magistrskih in doktorskih del imajo študenti: – 4. letnika univerzitetnega študija, – podiplomskega študija, – zadnjega letnika rednega ali izrednega študija višjih in visokih strokovnih šol, – državljani Republike Slovenije, – s stalnim prebivališčem v Občini Majšperk. Sofinancirana bodo diplomska, magistrska in doktorska dela s poudarkom na razvojnih prioritetah Občine Majšperk, ki zajemajo naslednje teme: 1. človeški viri in socialno okolje v Občini Majšperk, 2. ekologija in varstvo okolja v Občini Majšperk, 3. pospeševanje gospodarskega razvoja v Občini Majšperk, 4. naravna in kulturna dediščina v Občini Majšperk. III. Pravico do denarne pomoči imajo študenti, ki študirajo v tujini, ki so izjemno nadarjeni in za tovrstne študije ni ustreznih programov v Republiki Sloveniji. Denarna pomoč se lahko dodelijo kandidatom, če izpolnjujejo naslednje pogoje: – so državljani Republike Slovenije, – med študijem začasno bivajo v tujini, – imajo stalno prebivališče v Občini Majšperk. IV. Prijava za sofinanciranje iz II. točke razpisa mora biti posredovana v obliki pisne vloge. Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija: – potrdilo o vpisu v dodiplomski oziroma podiplomski študij, – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, – dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Majšperk, – program dodiplomskega oziroma podiplomskega študija, – tema naloge, – stroški izdelave naloge, – potrdilo o študijskem uspehu. Prijava za pridobitev denarne pomoči iz III. točke razpisa mora biti posredovana v obliki pisne vloge. Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija: – potrdilo o vpisu v dodiplomski oziroma podiplomski študij, – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, – dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Majšperk, – program dodiplomskega oziroma podiplomskega študija, – potrdilo o začasnem prebivališču v tujini, – potrdilo o premoženjskem stanju. V. Merili za izbor dodelitve sofinanciranja iz II. točke razpisa sta tema naloge in doseženi študijski uspeh. Prednost imajo teme kot so naštete po vrstnem redu. V primeru enake teme imajo prednost tisti kandidati, ki imajo boljšo povprečno oceno. Merili za dodelitev denarne pomoči iz III. točke razpisa sta študijski program, ki ni na razpolago v Republiki Sloveniji in socialni položaj kandidata. Prednost imajo kandidati s slabšim socialnim položajem. VI. Kandidati pošljejo vloge s prilogami v zaprti kuverti in z oznako »prošnja za sofinanciranje študentov v letu 2006« na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk. Prvi rok za oddajo vlog pod točko II. je 27. 3. 2006, oziroma vsakega 27. v mesecu do porabe sredstev. Rok za oddajo vlog pod točko III. je 27. 3. 2006. O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v 14 dnevih po poteku prvega datuma razpisa oziroma za drugi del točke II., vsaka dva meseca. Dodatna pojasnila glede razpisa lahko dobite na Občini Majšperk, tel. 02/795-08-30.