Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1156. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2006, stran 2946.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 28. seji, dne 1. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ravne na Koroškem
za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Ravne na Koroškem za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
   Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih
zneskih:
 
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |    v SIT|
|   |                            |       |
+-------------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov                  |   Proračun|
|                               |  leta 2006|
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            |2.294.190.085|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |1.356.706.167|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                    |1.207.135.167|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček            | 762.215.000|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje                | 253.505.000|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve         | 191.415.167|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                   | 149.571.000|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja    | 115.700.000|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine                |  16.418.000|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni                   |   153.000|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki              |  17.300.000|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                  | 262.081.762|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       | 225.000.000|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih   |  37.081.762|
|   |dolgoročnih sredstev                  |       |
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|73  |DONACIJE                        |  5.500.000|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov         |  5.500.000|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                  | 669.902.156|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih    | 355.265.206|
|   |institucij                       |       |
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|741 |Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev  | 314.636.950|
|   |prorač. Evropske unije                 |       |
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |2.610.609.149|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                     | 554.856.480|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         | 128.675.262|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     |  20.459.107|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve            | 383.904.456|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti              |  4.817.655|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                      |  17.000.000|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                    | 722.694.781|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije                     |  48.300.000|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      | 340.505.050|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  |  61.194.757|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi           | 272.694.974|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI                 |1.149.538.424|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         |1.149.538.424|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI                | 183.519.464|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,| 125.000.000|
|   |ki niso prorač. uporabniki               |       |
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  |  58.519.464|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)             |       |
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)               | –316.419.064|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |   Proračun|
|   |                            |  leta 2006|
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov               |       |
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (750+751+752)                 |       |
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                        |       |
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil           |      0|
|   |                            |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |      0|
|   |(440+441+442)                     |       |
+-----+-------------------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov se objavi na spletni strani Občine Ravne na Koroškem.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
Proračunska sredstva je mogoče prerazporejati med posameznimi postavkami v okviru bilance prihodkov in odhodkov.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju v mesecu septembru 2006 in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
4. člen
Med odhodki proračuna se predvidi splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni mogoče predvideti ali zanje ni bilo dovolj predvidenih sredstev. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
5. člen
Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF ter
2. Račun stanovanjskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 7.000.000 tolarjev.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
6. člen
Sredstva za redno dejavnost se proračunskim uporabnikom nakazujejo kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse;
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti;
– taksa za obremenjevanje voda;
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– prispevki investitorjev in soinvestitorjev;
– namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu, se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
8. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Za neposredne in posredne proračunske uporabnike občine veljajo plačilni roki v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2006.
9. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena.
Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.
10. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun ter dostaviti zaključne račune za leto 2005 Oddelku za plan, proračun in finance najkasneje do 28. 2. 2006.
Finančne načrte posrednih uporabnikov občinskega proračuna sprejme pristojni organ po postopku, določenem v posebnem predpisu ali v aktu o ustanovitvi posrednega uporabnika. Če se pravna oseba v pretežnem delu financira iz proračunskih sredstev, se njen finančni načrt sprejme v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan.
12. člen
Župan v skladu z zakonom lahko začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetnih investicij in investicij, za katere so zagotovljena tudi lastna sredstva soinvestitorja oziroma so sofinancirana s strani države.
13. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi sredstev rezerv,
– o varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev,
– o prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med postavkami v okviru glavnih programov.
14. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij, ne smejo presegati 30% teh pravic porabe v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2007 30% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 70% navedenih pravic porabe.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
15. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 50.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
16. člen
Nakup zemljišč in objektov proračunske postavke 44162291 se realizira v odvisnosti od prihodkov od prodaje objektov in zgradb.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
17. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z Zakonom o financiranju občin.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 150.000.000 SIT za naslednje namene:
– Komunalna oprema Poslovne cone na Ravnah v višini 50.000.000 SIT,
– obnova Osnovne šole Koroški jeklarji v višini 40.000.000 SIT,
– rekonstrukcija ceste J del Čečovja v višini 30.000.000 SIT,
– sanacija deformiranih cestnih površin DTK v višini 6.000.000 SIT,
– investicije osnovne šole Prežihov Voranc v višini 7.000.000 SIT,
– obnovitvena dela na cestah na Javorniku v višini 17.000.000 SIT.
18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja in s sklepom občinskega sveta.
19. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo in s sklepom občinskega sveta.
20. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe proračuna o:
– začasnem zmanjšanju zneska sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
– najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ravne na Koroškem v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 403-02-0003/2005-301
Ravne na Koroškem, dne 1. marca 2006
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l.r.