Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 093-0002/2006-11 Ob-7454/06 , Stran 2036
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih projektov za leto 2006, ki jih bo Občina Prevalje sofinancirala iz občinskega proračuna. Med projekti na področju kulture, ki jih bo Občina Prevalje v letu 2006 sofinancirala iz občinskega proračuna, predstavljajo prioriteto naslednji projekti: Biografski leksikon Občine Prevalje, Koncertna sezona, spomenik bralni znački, spominska plošča Ljubi Prenner, 40-letnica gledališke skupine Prevalje-Mežica, 35-letnica KD Vres, sofinanciranje svetlobnega parka. 3. Na razpis se lahko prijavijo: – kulturna društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95, 49/98 – Odl US, 89/99 in 65/02), – javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe s sedežem v Občini Prevalje, registrirane za izvajanje kulturne dejavnosti, ob pogoju, da: a) imajo sedež v Občini Prevalje; b) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti; c) imajo urejeno evidenco o članstvu; d) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in za katerega imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva pridobljena iz drugih virov. 4. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo v letu 2006. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006. 5. Orientacijska vrednost programov: predvidena orientacijska vrednost za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2006 je 6 mio SIT (25.037,56 UER) in 4 mio SIT (16.691,70 EUR) za kulturne projekte. 6. Predložitev ponudb Ponudniki morajo ponudbo oddati priporočeno po pošti z datumom oddaje do najkasneje 27. marca 2006 ali na sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, najkasneje do 14. ure tega dne. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, katerim se priložijo zahtevane priloge. Kulturna društva, v katerih deluje več sekcij, morajo podati natančen opis programa s časovnim terminom in finančno konstrukcijo programa za vsako sekcijo posebej. Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala. Vloge pošljejo prosilci do navedenega roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in z oznako: »Ne odpiraj! Javni razpis – kultura«. Odpiranje ponudb bo opravila komisija na sedežu naročnika. Odpiranje ponudb ni javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8. dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot nepopolna. 7. Informacija o razpisni dokumentaciji Razpisno dokumentacijo je možno natisniti s spletne strani Občine Prevalje http://www.prevalje.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo tudi na Občini Prevalje, v času poteka razpisa vsak delavnik od 8. do 14. ure. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite na Oddelku za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve Občine Prevalje, na tel. 02/824-61-21.