Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 511/2006 Ob-7458/06 , Stran 2043
Mestna občina Koper na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 - upb1 in 113/05) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec – za premoženjsko pravne zadeve. Opis dela: opravljanje zahtevnejših del in nalog s področja premoženjsko pravnih zadev v Uradu za nepremičnine. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje: – državljanstvo Republike Slovenije, – visoka strokovna izobrazba upravne smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – znanje slovenskega jezika in jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni, – računalniška znanja, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidat/ka, ki nima ustreznega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka, mora izpite opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Kandidati/ke morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopijo dokazila o znanju jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – potrdilo o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji alinei prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata/ke, potrdili pa mora izbrani kandidat/ka naknadno predložiti. Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a v prostorih Mestne občine Koper, v njenih uradnih prostorih oziroma na terenu. Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter s poskusnim delom treh mesecev. Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Za javni natečaj: za delovno mesto: Višji svetovalec – za premoženjsko pravne zadeve« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v roku 8 dni od dneva objave. Kandidati/ke, ki bodo poslali/e formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni/e. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni/e v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna oseba Bogdana Novak, zaposlena v kadrovski službi Mestne občine Koper, tel. 05/664-62-20.