Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 1102-12/2006/1 Ob-7461/06 , Stran 2044
Vlada Republike Slovenije, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: svetovalec (m/ž) v Sektorju za demografske in socialne statistike, v Oddelku za statistiko socialnih storitev. Naloge uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III v Sektorju za demografske in socialne statistike na področju statistike izobraževanja. Opis del in nalog: – izvajanje statističnih raziskovanj s področja inovacijske dejavnosti in financiranja izobraževanja; – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv; – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov; – sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini; – samostojna priprava analiz, informacij, poročil in drugih gradiv; – spremljanje predpisov z delovnega področja; – vodenje in odločanje v manj zahtevnih predpisanih postopkih z delovnega področja; – sodelovanje v projektnih skupinah. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka univerzitetna izobrazba ekonomske smeri; – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave. Delovne izkušnje so delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Kandidat, ki nima opravljanega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj izpolniti v letu dni po imenovanju v naziv. Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih morajo kandidati priložiti prijavi za zasedbo delovnega mesta: – življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj; – fotokopijo potrdila o izobrazbi; – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije; – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga kandidat ima; – fotokopijo delovne knjižice ali drugega ustreznega dokazila (pogodbe o zaposlitvi), iz katerega je razvidna delovna doba in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti; – dokazila o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih; – potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje); – potrdilo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga krajevno pristojno sodišče). Potrdili navedeni v sedmi in osmi alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri, sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana. Pri prijavi se obvezno sklicujte na št. 1102-12/2006. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči naslednji dan po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati: – z znanjem uporabe interneta in računalniških programov: MS Word, MS Excel in MS Access; – z višjo stopnjo znanja angleškega jezika. Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije lahko dobite pri Tatjani Škrbec na tel. 01/23-40-794.