Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Ob-7635/06 , Stran 2029
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev. 2. Pogoji in merila sofinanciranja 3. Rok in način prijave 4. Vsebina vloge 5. Informiranje kandidatov 6. Postopek obravnave vlog 7. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev 1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov na naslednjih področjih in do naslednjih okvirnih višin: 1. redno delo z mladimi: 7,300.000 SIT, 2. projektno delo z mladimi: 2,100.000 SIT, 3. športna rekreacija in množični projekti: 7,700.000 SIT, 4. vrhunski in tekmovalni šport 12,000.000 SIT, 5. planinska društva in taborniške organizacije: 1,300.000 SIT, 6. šport invalidov: 1,100.000 SIT, 7. strokovno izpopolnjevanje: 1,300.000 SIT, 8. večje športne prireditve doma: 5,500.000 SIT, 9. nastopi športnikov v tujini: 4,100.000 SIT. 2. Pogoji in merila sofinanciranja Pogoji za prijavo na javni razpis so določeni v 3. členu Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Mestni občini Novo mesto, v 15. in 16. členu istega pravilnika pa za planinska društva in taborniške organizacije. V pravilniku so določena tudi merila sofinanciranja. Prednost pri sofinanciranju imajo športna društva, ki delujejo v javnem interesu na področju športa, športni javni zavodi, šole in vzgojno-varstvene organizacije. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006. 3. Rok in način prijave Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati v zaprti ovojnici s priporočeno pošiljko po pošti na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, najkasneje do 31. 3. 2006. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 11. ure oddana na vložišču Mestne občine Novo mesto. Na zaprti ovojnici mora biti napisano naslednje: – naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja) – na zadnji strani, – naslov Mestne občine Novo mesto (polni naslov prejemnika), – pripis Javni razpis – Šport 2006 – področje, za katero se vlaga prijava (glej področja pod št. 1.). 4. Vsebina vloge Vloge morajo vsebovati: – izpolnjen obrazec MONM – Razpis – Šport 2006, – dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v 2. točki tega razpisa. Razpisno dokumentacijo lahko kandidati za sredstva prejmejo na vložišču Mestne občine Novo mesto in na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si. Za dodatne informacije lahko kandidati Mestno občino Novo mesto zaprosijo preko elektronske pošte: avgust.fink@novomesto.si ali preko tel. 07/393-93-21, v času uradnih dnevov, t.j. v ponedeljek, sredo in petek. Kontaktna oseba je Avgust Fink. 5. Postopek obravnave vlog Komisija bo pravočasne prijave odprla najkasneje v 8 dneh po končanem razpisnem roku. Vloge, ki bodo prispele na sedež Mestne občine Novo mesto po razpisnem roku za prijavo ali bodo nepopolne, bodo s sklepom zavržene. Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosi presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. Izbranim kandidatom Mestna občina Novo mesto pošlje sklepe o izbiri sofinanciranih programov v višini dodeljenih sredstev ter s kandidati sklene pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od zaključka javnega razpisa. 6. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev: izbrani izvajalci, s katerimi bo podpisana pogodba o sofinanciranju izbranih programov, morajo strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji programov s poročili in dokazili.