Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Ob-7420/06 , Stran 2052
1. Predmet prodaje sta dve prazni stanovanji v objektu Teharje 59, Celje, stoječem na parcelni št. 557 k.o. Teharje, in sicer: a) dvosobno podstrešno stanovanje v površini 48,47 m2, po izklicni ceni 3,100.000 SIT; b) dvosobno podstrešno stanovanje v površini 53,70 m2 po izklicni ceni 4,200.000 SIT. Zainteresirani ponudniki lahko ponudijo odkup enega, ali obeh stanovanj. 2. Ceno stanovanja je kupec - izbrani ponudnik dolžan plačati v 8 dneh po podpisu pogodbe. 3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji stanovanja je 15 dni po pravnomočnosti sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži varščino. 4. Davek na promet nepremičnin in stroške overitve podpisa pri notarju plača izbrani ponudnik. 5. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične osebe - državljani Republike Slovenije in pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji. 6. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višja ponujena cena od izklicne cene. 7. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami naj ponudniki pošljejo, ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do 27. 3. 2006 do 12. ure, na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za splošne zadeve, Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: Ne odpiraj - Javno zbiranje ponudb - prodaja stanovanj. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 8. Ponudbi je treba predložiti: – potrdilo o plačilu varščine v višini 5% od izklicne cene posameznega stanovanja, na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem na št. 2875108-7200013-4000000. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa vračunal v ceno stanovanja; – za fizične osebe - potrdilo o državljanstvu RS; – za pravne osebe - izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, iz katerega mora biti razvidno, da imajo sedež v RS; 9. Odpiranje ponudb je javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 8, Celje (II. nadstropje) v sredo, 29. 3. 2006, ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC in vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. 10. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji stanovanja z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla - pogodbe ustavi. 11. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje – kontaktna oseba Mojca Perše, tel. 42-65-822.

AAA Zlata odličnost