Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 096/2006 Ob-7729/06 , Stran 2037
1. Koncedent: Občina Lendava. 2. Predmet koncesije: opravljanje gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« v skladu z 4. členom Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« (Ur. l. RS, št. 109/05) in Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava (Ur. l. RS, št. 109/05). 3. Obseg koncesije: izvajanje dejavnosti »oskrba s pitno vodo« na območju Občine Lendava. Razpisana koncesija se podeli le enemu koncesionarju. 4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za dobo 10 let. 5. Razpisna dokumentacija: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo samo v času uradnih ur na sedežu Občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, soba št. 22, ob predložitvi potrdila o vplačilu 50.000 SIT na TTR št. 01259-010012919, s pripisom »koncesija – oskrba s pitno vodo«. Kontaktna oseba je Jasna Bračič-Szabó. 6. Pogoji razpisa: – da zaposluje zadostno število strokovnih kadrov za samostojno opravljanje nalog, ki so predmet koncesije, da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije ali je vpisan v register samostojnih podjetnikov ali ima obrtno dovoljenje za dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da zaposluje zadostno število strokovnih kadrov za samostojno opravljanje nalog, ki so predmet koncesije, – da je ustrezno tehnično opremljen za samostojno opravljanje nalog, ki so predmet koncesije, – da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti, vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika, – da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje. 7. Prijava na razpis mora vsebovati osnovne podatke o ponudniku: – dokazila o izpolnjevanju pogojev iz javnega razpisa, določena z razpisno dokumentacijo; – poročilo pooblaščenega revizorja v skladu s 6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99 in spremembe); – elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, tehnične opremljenosti, finančno operativnega vidika in razvojnega vidika; parafiran vzorec pogodbe, – bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT, ki mora veljati vsaj en dan več, kot je določeno za veljavnost ponudbe. 8. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili v vložišče Občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, najkasneje do 5. 5. 2006 do 10. ure, v zaprti kuverti, z navedbo točnega naslova naročnika in z oznako: »javni razpis – koncesija za oskrbo s pitno vodo – ne odpiraj«. Na hrbtni strani kuverte mora biti točen naslov pošiljatelja. 9. Javno odpiranje ponudb bo 5. 5. 2006 ob 12. uri v sejni sobi Občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava. Upoštevane bodo le pravilno označene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov koncedenta. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. 10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: – cene storitev – 80 točk, – rok izvedbe programa – 10 točk, – reference ponudnika – 10 točk. Podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji. Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe nosijo ponudniki. 11. Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudb. 12. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi pravnomočne upravne odločbe sklenjena koncesijska pogodba.