Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 430-7/2006 Ob-7620/06 , Stran 2032
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Predmet sofinanciranja so programi s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto 2006. 3. Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko: – dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti, – organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov, – invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov, – druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov Občine Sežana. 4. Pravico do sofinanciranja programov imajo v prejšnji točki navedene organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirane in imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih, – da aktivno delujejo najmanj eno leto, – da imajo sedež ali podružnico v Občini Sežana oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sežana, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, – da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov, – da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa. 5. Merila za sofinanciranje programov se nanašajo na: – sedež izvajalca, – število članov iz Občine Sežana, – vsebino programa in – stalnost izvajanja programa. 5.1. Sedež izvajalca: – sedež v Občini Sežana 20 točk, – podružnica v Občini Sežana 6 točk, – člani iz Občine Sežana 3 točke, 5.2. Število članov iz Občine Sežana: 1–10 članov 3 točke, 11–30 članov 6 točk, 31–50 članov 10 točk, 51–80 članov 15 točk, nad 80 članov 20 točk. 5.3. Vsebina programa: 5.3.1.Predavanje, delavnica ali druga oblika izobraževanja za člane ali širšo okolico, ki se izvede na območju Občine Sežana se točkuje s 5 točkami - največje možno število točk je 25, na območju izven občine Sežana pa z 2 točkama - največje možno število točk je 10, 5.3.2. organiziranje dobrodelnih in drugih prireditev na območju Občine Sežana - vsaka prireditev 10 točk, največje možno število točk je 20, 5.3.3.program zajema izdajanje glasila, biltena, druge oblike promocije dejavnosti- do 10 točk, 5.3.4. program vključuje izlete, športne in kulturne aktivnosti za člane - 2 točki na posamezno aktivnost, največje možno število točk je 10, 5.3.5. sodelovanje članov in prostovoljcev pri izvajanju programa - do 10 točk, 5.3.6.program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v interesu Občine Sežana - do 15 točk, 5.3.7. program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v okolje) - 5 točk. 5.4. Stalnost izvajanja programa: – neprekinjeno vsakodnevno izvajanje programa na območju Občine Sežana – 25 točk, – izvajanje programa prek celega leta – 5 točk, Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj navedenimi merili in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. 6. Višina razpisanih sredstev znaša 7,590.000 SIT. Dodeljena sredstva morejo biti porabljena do 31. 12. 2006. 7. Organizacije se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto 2006« in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave. Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo v tajništvu Občine Sežana ali pri Tanji Ravbar v sobi št. 67 vsak delavnik od 8. do 11. ure ali prek elektronskega naslova: tanja.ravbar@sezana.si. Obrazec prijave je dosegljiv tudi na internetni strani Občine Sežana: http://www.sezana.si. 8. Rok za predložitev prijav je 21 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. 9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami se pošlje v zaprti ovojnici oziroma odda na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, Vloga za javni razpis – programi sociala, zdravstvo 2006«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. 10. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. 11. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45 dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.