Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Ob-7634/06 , Stran 2028
Predmet razpisa je sofinanciranje preventivnih programov in projektov zdravja v letu 2006, ki so namenjeni: 1. ozaveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju vseh vrst zasvojenosti v osnovnih in srednjih šolah ter v dijaškem domu v Mestni občini Novo mesto, za nešolajočo se mladino iz Mestne občine Novo mesto, ki ne obiskuje srednješolskega izobraževanja, zdravstvena vzgoja na temo odvisnosti; 2. postavitev iglomata v Mestni občini Novo mesto; 3. skrb za zdravje kot način izrabe prostega časa družine. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis: Na razpis se lahko prijavijo: – nevladne organizacije (društva, ustanove in neprofitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji, – javni zavodi, – zasebni zdravstveni delavci s koncesijo. Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom oziroma projektom kandidira samo na en javni razpis Mestne občine Novo mesto. Predlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – prijavljajo program oziroma projekt, ki je predmet razpisa; – program oziroma projekt se izvaja za uporabnike iz Mestne občine Novo mesto; – v ustanovitvenih aktih morajo imeti jasno opredeljeno delovanje tudi na področju, ki je predmet tega razpisa; – imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa; – imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa; – imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo; – v letu 2005 so bile do Mestne občine Novo mesto izpolnjene vse pogodbene obveznosti. Merila za dodelitev sredstev Za ocenjevanje posameznih programov oziroma projektov bodo uporabljena naslednja merila: – kvaliteta in realnost predloženega programa oziroma projekta ter jasni cilji programa; – sodelovanje uporabnikov v programu oziroma projektu in le-ti so jasno opredeljeni; – realna finančna konstrukcija programa oziroma projekta; – dosedanje delo oziroma reference; – za sofinanciranje programa so predvideni tudi drugi finančni viri. Prednostno bodo sofinancirani: – programi, ki v MO NM potekajo že več let in so uveljavljeni ter so že bili sofinancirani iz občinskih proračunskih sredstev; – postavitev iglomata; – programi, ki dopolnjujejo dejavnosti inštitucij oziroma vsebujejo elemente javnih služb s področja preventivnih programov zdravstvenega varstva, niso pa sestavni del obsega javne službe. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje preventivnih programov in projektov zdravja v letu 2006 je 2,600.000 SIT. Rok porabe dodeljenih sredstev Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2006. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak posamezni program prijaviti na svojem obrazcu in v svoji kuverti. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave bodo s sklepom zavržene. Rok za oddajo prijav in način oddaje Razpis se začne z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do 31. 3. 2006. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 31. 3. 2006 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov in projektov zdravja v letu 2006«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo s sklepom zavržene. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog se bo pričelo v roku osmih dni od zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom župana zavržene. Izid razpisa Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 60 dni od izteka roka za oddajo prijav na javni razpis. Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2006, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto na naslovu: www.novomesto.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Novo mesto, Suzana Virc, tel. 07/39-39-252 ali e-pošti: suzana.virc@novomesto.si.