Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 110-13/2006-1401 Ob-7720/06 , Stran 2049
Upravna enota Ilirska Bistrica na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05-UPB1 in 113/05), objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta: višji referent v oddelku za občo upravo in splošne zadeve. Delovno mesto višji referent je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji referent III, višji referent II in višji referent I. Naloge na delovnem mestu so: – sprejem vlog, dajanje informacij v postopkih, – vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi – glavna pisarna, – izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu, – vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – opravljanje strokovnega nadzora nad razvrščanjem, klasifikacijo in odpravo. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da oseba ni v kazenskem postopku naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj višja strokovna izobrazba, – najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega poslovanja. Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati in kandidatke, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, strokovnega izpita iz upravnega postopka in strokovnega izpita iz upravnega poslovanja, pod pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno mesto navedene strokovne izpite opravili najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – dokazilo o pridobljeni diplomi, – fotokopijo delovne knjižice iz katere je razvidna delovna doba oziroma morebitna ostala dokazila iz katerih je razvidno delovno razmerje, – fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu (kolikor ga kandidat ima), – potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, – potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi ter na podlagi razgovora s kandidati in s pisnim oziroma praktičnih preverjanjem kandidatovega znanja kolikor bo to potrebno. Vloge, ki ne bodo popolne ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prednosti pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami iz delovnega področja upravnega poslovanja. Zaželeno je poznavanje dela z računalnikom in računalniško aplikacijo Spis 1.45, MPZT. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in brez poskusnega dela. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj za prosto delovno mesto višjega referenta« na naslov: Upravna enota Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica, e-pošta: ue.ilirskabistrica@gov.si. Rok za prijavo je osem dni. Rok za vlaganje prijav začne teči naslednji dan po objavi javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 05/714-13-61, interna 230. Vsi izrazi, ki so v javnem natečaju zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške ali ženske.