Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 4302-18/2006 Ob-7644/06 , Stran 2021
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: – izdajanja periodičnih publikacij z znanstveno vsebino, – izdajanja znanstvenih periodičnih publikacij, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj. Agencija od proizvodnih stroškov sofinancira stroške tiska in stroške priprave na tisk, ne sofinancira pa avtorskega honorarja piscem člankov. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: a) Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji, založbe ter samozaložbe in društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji). b) Znanstvene periodične publikacije morajo ustrezati veljavnim mednarodnim bibliografskim in tehničnim standardom za znanstveni tisk in serijske publikacije. c) Pogoji, za uvrstitev znanstvene periodične publikacije v prednostni seznam so: – izhaja že najmanj eno leto pred razpisom; – izhaja skladno z letnim načrtom v letu pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju); – domača stran na internetu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom); – ustrezna tehnična kakovost po mednarodnih standardih; – izpolnjene pogodbene obveznosti iz predhodnega proračunskega leta (do konca razpisa morajo iziti vse številke letnika 2005); – pisne recenzije znanstvenih člankov; – katalogizirani vsi prispevki za obdobje treh let pred objavo novega razpisa v sistemu COBISS oziroma za obdobje njihovega izhajanja, če je le-to krajše od treh let. d) Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo skladno z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (Obrazec: ARRS-PPZ-01-2006) in samostojne priloge: – redni izpisek iz sodnega registra oziroma upravne enote, ki ni starejši od trideset dni; – številko vpisa v razvid medijev; – finančni predračun (Obrazec: ARRS-PPZ-02-2006); – predračun tiskarne za pripravo za tisk; – izjavo prijavitelja, da so izpolnjene vse pogodbene obveznosti iz predhodnega leta do agencije, če je bilo odobreno sofinanciranje v predhodnem letu (Obrazec: ARRS-PPZ-03-2006); – pisno izjavo prijavitelja, da se lahko podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidenco agencije oziroma seznama, določenega s pravilnikom (Obrazec: ARRS-PPZ-04/2006); – verodostojno dokazilo o vključitvi znanstvene periodične publikacije v mednarodno podatkovno bazo če tega podatka prijavitelj ne objavlja v impresumu periodične publikacije; – seznam članov uredniškega odbora; – uredniški program z napovedjo prispevkov (avtorji člankov in okvirni naslovi); – obrazec/vprašalnik za recenzente in seznam recenzentov (z imeni in tudi z akademskimi naslovi); – posebno podrobno obrazložitev za prijavitelja, katerega znanstvena periodična publikacija izhaja samo enkrat letno in s tem ne izpolnjuje osnovnega bibliografskega standarda za periodične publikacije; – celoten izvod letnika za prijavitelja znanstvene periodične publikacije, ki v predhodnem proračunskem letu ni bila sofinancirana. Prijavni obrazec in samostojne priloge je treba poslati: – v enem izvodu v elektronski obliki na naslov: razpis-periodika-znanstvena@arrs.si, in – v enem izvodu v tiskani obliki na naslov agencije. 4. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila: – delež znanstvene vsebine v odnosu na strokovno vsebino; – pomen za znanstveno področje in podpodročje, za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave; – prispevek znanstvene periodične publikacije k informiranju domače in tuje znanstvene in strokovne javnosti o naših raziskavah; – vključenost znanstvene periodične publikacije v mednarodno znanstveno diskusijo; – vključenost znanstvene periodične publikacije v mednarodne podatkovne baze in v uradni seznam za znanstvene serijske publikacije agencije; – doseganje bibliografskih in tehničnih standardov za znanstveni tisk in serijske publikacije; – dvojezičnost oziroma večjezičnost znanstvene periodične publikacije in posebna skrb za razvoj slovenske znanstvene terminologije; – objavljeni vsaj štirje pregledni članki na leto v slovenskem jeziku. Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2006 z vrednotenjem meril ter Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2006 so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave bodo ocenjevane po postopku in na način kot to določa pravilnik. 5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 220,000.000 SIT/918.043,73 EUR. 6. V postopku izbora so upoštevane samo prijave, ki so oddane pravočasno v razpisnem roku in pravilno opremljene ter imajo vse elemente, zahtevane z razpisno dokumentacijo. 7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: vsi zvezki znanstvene periodične publikacije za letnik morajo iziti v tekočem koledarskem letu in biti dostavljeni agenciji do 31. 12. 2006. Če je izhajanje znanstvene periodične publikacije vezano na šolsko leto, mora znanstvena periodična publikacija iziti do konca šolskega leta 2006–2007, agenciji mora biti dostavljena do15. julija 2007. 8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav: a) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2006« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 6. 4. 2006 do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj-prijava na javni razpis za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2006«, je lahko le ena prijava. Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-periodika-znanstvena@arrs.si do vključno 6. 4. 2006 do 12. ure. Pisni prijavi mora biti priložena izjava, da je elektronsko oddana prijava popolnoma enaka kot pisna. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. b) V postopku izbora bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in katere prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom. c) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko a) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo zavrnjene kot neustrezne. 9. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v I. nadstropju, dne 10. 4. 2006. 10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od dneva odpiranja prijav. 11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dne objave razpisa vsak delavnik med 8.30 in 15. uro do vključno 6. 4. 2006 in med 8.30 in 12. uro dne 6. 4. 2006 v vložišču Javne agencije za raziskovalne dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, ali na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi). 12. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri gospe Gabrijeli Biserki Šertel osebno ali po tel. 01/478-46-98 in 01/400-59-18 vsak delavnik od 9. do 13. ure, e-mail: biserka.sertel@arrs.si.