Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 33003-01/2006 Ob-7427/06 , Stran 2032
I. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo programov kmetijstva v Občini Škofljica za naslednje namene: 1. analiza zemlje. Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam; 2. izobraževanje, tečaji. Izobraževanje kmečkih žena in kmetov predvsem na področju dopolnilnih dejavnosti v smislu pospeševanja registracije kmetij, seznanjanja z obstoječo zakonodajo in predstavitev možnosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti ter organiziranje strokovnih seminarjev ter podpora k večji strokovni usposobljenosti. II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za dodelitev sredstev. Upravičenci teh sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Škofljica in se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Škofljica. III. Splošna merila za izbiro programov. Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje. IV. Okvirna višina razpisanih sredstev za izvedbo posameznih ukrepov znaša: 1. analiza zemlje 200.000 SIT. Sofinanciranje največ do višine 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme; 2. izobraževanje, tečaji 300.000 SIT. Pooblaščenim izvajalcem izobraževanja se krijejo plačila honorarjev zunanjih predavateljev, stroški uporabe prostorov za izvedbo strokovnih ekskurzij, tečajev, demonstracij, prireditev na katerih se predstavljajo kmečke žene in kmetije ter društva do višine 50% stroškov izobraževanja. V. Rok porabe dodeljenih sredstev: storitve, ki so predmet subvencij, morajo biti opravljene in računi plačani v obdobju 1. 1. 2006 do 20. 11. 2006. VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve. Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z navedbo razpisnega področja na sprednji strani ovojnice: »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – sofinanciranje analize zemlje«, ali »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – sofinanciranje izobraževanja«. VII. Datum odpiranja ponudb Odpiranje vlog za sofinanciranje analize zemlje in krme bo opravila strokovna komisija. Odpiranje vlog ne bo javno. Prvo odpiranje vlog bo 7. junija 2006, drugo odpiranje vlog bo 6. septembra, tretje odpiranje vlog bo 24. novembra. Prepozno prispele vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno opremljene se zavrže, neutemeljene pa zavrne. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku osmih dni dopolnijo. Nepopolna vloga, ki je predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže. VIII. Obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odločil župan Občine Škofljica. Občina Škofljica bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog. IX. Kraj, čas in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za vsak razpisni program obsega: – navodilo vlagateljem za izdelavo vloge in razpisni pogoji, – merila za dodelitev višine sredstev, – vlogo, – vzorec pogodbe. Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije prejmejo zainteresirani na sedežu Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, pri Brigiti Marinšek, tel. 360-16-18, v času uradnih ur.