Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 3303-04/2006 Ob-7432/06 , Stran 2033
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo programov kmetijstva v Občini Škofljica za vzdrževanje sekundarnih jarkov na Barju z jarkačem. II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za dodelitev sredstev: upravičenci teh sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Škofljica in se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Škofljica. III. Splošna merila za izbiro programov: merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje. IV. Okvirna višina razpisanih sredstev za izvedbo posameznih ukrepov znaša Okvirna višina sredstev znaša 400.000 SIT. Sofinancira se največ do 40% stroškov opravljenih strojnih ur z jarkačem. V. Rok porabe dodeljenih sredstev: storitve, ki so predmet subvencij, morajo biti opravljene in računi plačani v obdobju 1. 1. 2006 do 20. 11. 2006. VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z navedbo razpisnega področja na sprednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – vzdrževanje sekundarnih jarkov«. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati pogoje iz razpisne dokumentacije. VII. Datum odpiranja ponudb Odpiranje vlog za sofinanciranje čiščenja sekundarnih jarkov bo opravila Komisija KGF. Odpiranje vlog ne bo javno. Prvo odpiranje vlog bo 7. junija 2006, drugo odpiranje vlog pa bo 24. novembra. Prepozno prispele vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno opremljene se zavrže, neutemeljene pa zavrne. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku osmih dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže. VIII. Obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije KGF bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odločil župan Občine Škofljica. Občina Škofljica bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog. IX. Kraj, čas in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za razpisani program obsega: – navodilo vlagateljem za izdelavo vloge in razpisni pogoji, – merila za dodelitev višine sredstev, – vlogo, – vzorec pogodbe. Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije prejmejo zainteresirani na sedežu Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, pri Brigiti Marinšek, tel. 360-16-18, v času uradnih ur.