Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 4111-2/2006-1 Ob-7568/06 , Stran 2016
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo lastniki in upravljalci javnih športnih objektov, ki izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Ur. l. RS, št. 120/05). 3. Predmet, namen in cilj razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2007, 2008 in 2009, katerih izvajanje se bo pričelo v letu 2007. Namen razpisa je zgraditi mrežo javnih športnih objektov skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 24/00), sofinancirali pa se bodo naslednji projekti: a) izgradnja in tehnološka posodobitev pokritih športnih objektov; b) izgradnja in tehnološka posodobitev nepokritih športnih objektov; c) športna oprema. Cilj razpisa je zagotoviti prostorske pogoje za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov. 4. Upravičeni stroški za sofinanciranje V okviru razpisa se sofinancirajo stroški izgradnje in posodobitve športnega objekta od začetka izvedbe del na gradbišču do predaje v uporabo. Stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega nadzora, najemanja kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke niso predmet sofinanciranja. 5. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2007, 2008 in 2009 je 932,000.000 SIT (na postavki 2220 – Športna infrastruktura), in sicer: – v letu 2007 282,000.000 SIT, – v letu 2008 325,000.000 SIT, – v letu 2009 325,000.000 SIT. Dokončni prevzem obveznosti s strani ministrstva za sredstva, ki so razpisana za leto 2009, je vezan na predhodno izpolnitev odložnega pogoja. Kot odložni pogoj je določena izpolnitev določil 21. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), o čemer pogodbeni stranki v letu 2007 skleneta poseben aneks k osnovni pogodbi. Delež sofinanciranja je opredeljen s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Ur. l. RS, št. 120/05). 6. Pogoji in merila sofinanciranja: 6.1. Pogoji in merila, po katerih se izberejo prejemniki sredstev so določeni v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Ur. l. RS, št. 120/05). Kolikor gre za objekte, ki so namenjeni obveznim vsebinam v osnovnih šolah, je potrebno upoštevati navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji – Prostori za športno vzgojo za osnovno šolo (junij 1999). 6.2. Iz finančne konstrukcije mora biti razvidno, da ima prijavitelj zagotovljenih vsaj 80% sredstev za objekt oziroma 50% sredstev za opremo. Prijavitelj mora predložiti dokazilo o zaprtju finančne konstrukcije upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, skladno s Pravilnikom o izdajanju soglasij k finančnemu pokritju investicijskih projektov (Ur. l. RS, št. 13/06). 6.3. Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom razpisa, kar se dokazuje z investicijsko dokumentacijo. 6.4. Investicijski projekt se ne sme pričeti pred prejetjem sklepa o sofinanciranju s strani MŠŠ in s celotnim zaprtjem finančne konstrukcije. Predvideni začetek izvedbe investicijskega projekta je najkasneje 1. 7. 2007, zaključek pa 31. 12. 2009. Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje se zavrnejo, vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku pa se zavržejo. Ministrstvo za šolstvo in šport izda izbranim prejemnikom sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev. Dinamika financiranja bo določena s potrditvijo Načrta razvojnih programov. Ministrstvo za šolstvo in šport z izbranim prejemnikom sklene pogodbo o sofinanciranju pod pogojem, da bo le-ta izpolnil vse zahteve, določene v sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev, najkasneje v 4 mesecih od prejema sklepa. 7. Vloga mora vsebovati: 7.1. ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja; 7.2. izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji; 7.3. dokazilo, da se investicija še ni pričela izvajati (investicija se lahko začne šele po zagotovitvi sredstev iz državnega proračuna). Predlagatelj kot dokazilo predloži fotografije lokacije, teren oziroma objektov, ki so predmet predlagane investicije (lahko na CD); 7.4. izvleček iz investicijske dokumentacije – Obrazec ID po Pravilniku o izdajanju soglasij k finančnemu pokritju investicijskih projektov občin (Ur. l. RS, št. 13/06); 7.5. sprejet odlok o proračunu občine in veljavni načrt razvojnih programov – Obrazec 3; 7.6. dokazilo o ostalih virih za zaprtje finančne konstrukcije; 7.7. parafiran vzorec pogodbe; 7.8. podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta izdelan skladno z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98 in 86/98), kolikor je izdelana druga investicijska dokumentacija (PIZ ali IP), se jo lahko priloži; 7.9. prijavitelj mora skupaj z investicijskim dokumentom predložiti sklep ustreznega organa prijavitelja o potrditvi predložene investicijske dokumentacije in zaznamek na investicijskem dokumentu, ki je predmet sklepa; 7.10. dokazilo o lastništvu oziroma o pravici za graditev; 7.11. fotokopija lokacijske informacije oziroma izjava, da upravno dovoljenje za poseg v prostor ni potrebno; 7.12. potrdilo pristojne nacionalne panožne športne zveze ali občinske športne zveze ali občine, sprejeto s strani pristojnega organa, iz katerega bo razviden pomen investicije v športni objekt oziroma opremo; 7.13. projektno dokumentacijo, in sicer za: – novogradnjo, rekonstrukcijo, nadomestno gradnjo – vsaj idejno rešitev v obsegu: situacija (vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava na format A3) ter tehnični opis; – za opremo – specifikacijo opreme na osnovi predračuna, ki ne sme biti starejši od dveh mesecev. 8. Način prijave in razpisni rok: rok, do katerega morajo biti predložene vloge: pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite do 19. 5. 2006 na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – športna infrastruktura 2007 (4111-2/2006). Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču ministrstva na naslovu Kotnikova 38, Ljubljana. Upoštevane bodo le pravočasne prijave, ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in za katere bodo prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotovili potrebno dokumentacijo. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Vsaka vloga mora biti v svoji ovojnici. 9. Odpiranje vlog se bo pričelo 22. 5. 2006 in ne bo javno. 10. Ministrstvo za šolstvo in šport si pridržuje pravico, da po svoji presoji in na stroške prijavitelja naroči revizijo tehnično-tehnološke projektne dokumentacije, o čemer bo predhodno obvestilo prijavitelja. V primeru, da se prijavitelj ne strinja z naročilom revizije, se šteje, da je odstopil od prijave na razpis. Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen osebnih podatkov ključnih kadrov, so javni. 11. Obveščanje o izboru: rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa je najkasneje 90 dni od datuma odpiranja vlog. 12. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport na naslovu http://www.mss.si, kjer je tudi podrobneje opisan postopek elektronskega izpolnjevanja obrazcev. Razpisne obrazce, navodila in dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo na Direktoratu za šport, pri Mojci Plestenjak, 01/478-42-57, vsak delovni dan od 9. do 11. ure ali po elektronski pošti: mojca.plestenjak@gov.si. Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se prijavitelji lahko obrnejo na Saša Grujiča (01/230-60-72). Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu z 8. točko razpisa.