Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

093-0004/2006-11 Ob-7453/06 , Stran 2035
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, objavlja javni razpis za izbor projektov in programov s področja zdravstva in socialnega varstva, ki jih bo v letu 2006 sofinancirala iz občinskega proračuna. II. Predmet javnega razpisa so: – programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva, – programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva, ki so naravnani v smeri ohranjanja in vzpodbujanja socialnih stikov vseh tistih posameznikov, ki so prikrajšani pri vključevanju v vsakdanje življenje, – programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki so namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev, – programi invalidskih društev in drugi programi za rehabilitacijo in povečanje socialne vključenosti invalidov (povečanje neodvisnega življenja invalidov), – programi preprečevanja oziroma zmanjševanja socialne izključenosti starejših, – programe medgeneracijskih skupin za samopomoč, – programe ustvarjalnega preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov, – programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, – programi, namenjeni informiranju občanov o razširjenosti problema zasvojenosti v občini, prepoznavanju odvisnosti, možnostih zdravljenja ipd., – reševanje socialnih stisk v zvezi s problemom zasvojenosti z različnimi vrstami drog, – programe s socialno tematiko, namenjene otrokom in mladini za njihovo vključevanje v življenje in dogajanje v občini, – programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva, – počitniški programi za zdravstveno rehabilitacijo otrok z zdravstvenimi indikacijami, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin. III. Na razpis se lahko prijavijo: – neprofitne organizacije in društva s področja zdravstva in socialnega varstva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95, 49/98 – Odl US, 89/99 in 65/02), – javni zavodi, ustanove in druge pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju zdravstva in socialnega varstva, ob pogoju, da: a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Prevalje, b) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti, c) imajo urejeno evidenco o članstvu, d) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov. IV. Merila za dodelitev sredstev: – realnost in kvaliteta predloženega programa, – sodelovanje prostovoljcev in uporabnikov pri izvajanju programov, – reference ponudnika, – število članov iz Občine Prevalje, – aktivnosti na področju občine, – rednost delovanja (redna srečanja, izdaja informatorja ipd.), – odvisnost članov oziroma uporabnikov od dejavnosti društva. V. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo v letu 2006. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006. VI. Orientacijska vrednost programov: predvidena orientacijska vrednost vseh programov v letu 2006 je 750.000 SIT (3.129,70 EUR). VII. Rok in način prijave Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti priporočeno z datumom oddaje 27. marca 2006 ali na sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, najkasneje do 14. ure tega dne. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, katerim se priložijo zahtevane priloge. Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala. Vloge pošljejo prosilci do navedenega roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis – zdravstvo in sociala«. Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija na sedežu naročnika. Odpiranje ponudb ni javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8. dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot nepopolna. Ustrezne sklepe bodo prijavitelji prejeli v roku 45 dni od poteka roka za prijavo. VIII. Informacije o razpisni dokumentaciji Razpisno dokumentacijo je možno natisniti s spletne strani Občine Prevalje http://www.prevalje.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo tudi na Občini Prevalje, v času poteka razpisa vsak delavnik od 8. do 14. ure. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Občini Prevalje, Oddelku za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve, na tel. 02/824-61-21, prav tako vsak delovni dan med 8. in 14. uro.