Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1168. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij, stran 2957.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 14/06) in 10. člena Uredbe o plačah direktorjev (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) izdaja minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalno politiko
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij (v nadaljnjem besedilu: direktor) pri izvajanju nalog v javnem interesu.
2. člen
(merila)
Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na podlagi naslednjih meril:
– izpolnitev letnega programa dela regionalne razvojne agencije po obsegu, strukturi in kakovosti določeni za izvajanje nalog v javnem interesu,
– izpolnitev letnega finančnega načrta v obsegu, ki je v letnem programu dela določen za izvajanje nalog v javnem interesu,
– izpolnitev kadrovskega načrta (obseg zaposlenih).
3. člen
(vrednotenje izpolnitve letnega programa dela)
   Izpolnitev letnega programa dela regionalne razvojne agencije po obsegu,
strukturi in kakovosti, določeni za izvajanje nalog v javnem interesu, se
vrednoti na naslednji način:
– realizacija je presežena za več kot 20%    50%,
– realizacija je presežena za 15% do 20%    35%,
– realizacija je presežena za 10% do 15%    25%,
– realizacija je presežena za 5% do 10%     15%,
– realizacija je presežena do 5%         5%.
4. člen
(vrednotenje izpolnitve finančnega načrta)
   Izpolnitev letnega finančnega načrta v obsegu, ki je v letnem programu
dela določen za izvajanje nalog v javnem interesu se vrednoti:
– odhodki so zmanjšani za več kot 10%      30%,
– odhodki so zmanjšani za 7% do 10%       20%,
– odhodki so zmanjšani za 4% do 7%       15%,
– odhodki so zmanjšani za 2% do 4%       10%,
– odhodki so zmanjšani do 2%           5%.
5. člen
(vrednotenje na podlagi izpolnitve kadrovskega načrta)
   Izpolnitev letnega kadrovskega načrta se vrednoti:
– število zaposlenih je manjše za več kot 1,5% 20%,
– število zaposlenih je manjše za 1% do 1,5%  15%,
– število zaposlenih je manjše za 0,5% do 1%  10%,
– število zaposlenih je manjše do 0,5%      5%.
6. člen
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja)
(1) Direktorju pripada del plače za delovno uspešnost, če izpolni vsa merila iz tega pravilnika.
(2) Doseženi odstotki iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika se seštevajo.
(3) Višina dela plače za delovno uspešnost se izračuna tako, da se seštevek dobljenih odstotkov iz prejšnjega odstavka pomnoži z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja.
7. člen
(delovna uspešnost direktorja regionalne razvojne agencije, ki začne delovati ali nastopi mandat med poslovnim letom)
Direktorjem regionalnih razvojnih agencij, ki začnejo delovati med poslovnim letom in direktorjem, ki nastopijo mandat sredi poslovnega leta, se del plače za delovno uspešnost izplača sorazmerno z dobo delovanja regionalne razvojne agencije ali sorazmerno s trajanjem mandata.
8. člen
(primeri, ko direktorju del plače za delovno uspešnost
ne pripada)
Direktorju ne pripada del plače iz naslova delovne uspešnosti pri izvajanju nalog v javnem interesu, če regionalna razvojna agencija:
– posluje z izgubo,
– ne predloži poročila o delu v roku, ki je določen z aktom o ustanovitvi regionalne razvojne agencije,
– ne zagotovi izvedbe sklepov in ukrepov ali v roku ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih ugotovi pristojni nadzorni organ ali Računsko sodišče Republike Slovenije,
– dobi v času mandata direktorja negativno mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije.
9. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 105-3/2005-93
Ljubljana, dne 15. marca 2006
EVA 2006-1536-0008
dr. Ivan Žagar l.r.
Minister