Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

SV 369/06 Ob-7814/06 , Stran 2058
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 369/06 z dne 10. 3. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje številka 13, ki leži v mansardi, v izmeri 65,08 m2 in pomožni prostor, shramba številka 13, ki leži v pritličju, v izmeri 1,96 m2, kar vse se nahaja v stanovanjskem objektu A1, zgrajenem na parceli številka 2429/1, katastrska občina Pobrežje, v naselju s komercialnim imenom Cvetlično naselje Pobrežje, last dolžnice – zastaviteljice Andreje Rojko, stanujoče Nova ulica 23, 2000 Maribor, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 2. 2006, sklenjene med njo kot kupcem in med Sortima d.o.o. kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice Nove KBM d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnice – zastaviteljice Andreje Rojko, v višini 6,000.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo do 72 mesecev, šteto od prvega dne v prihodnjem mesecu po porabi kredita, oziroma na dan odpoklica upnice.