Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

374. Zakon o prostovoljstvu (ZProst)
375. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (ZPLD-1D)

Odloki

376. Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o malem delu (OdZMD)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

377. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Albaniji
378. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Nepal

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

379. Uredba o državnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto Jeprca–Stanežiče–Brod
443. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

MINISTRSTVA

380. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke
381. Pravilnik o pogojih in postopkih za točkovanje, spremljanje, potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovnega izobraževanja geodetov
382. Pravilnik o zagotavljanju informacij prejemnikom storitev
383. Pravilnik o strokovnem nadzoru izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb
384. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb
385. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov
386. Navodilo o dopolnitvi Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
387. Odločba o enakovrednosti razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, pridelanega v Republiki Bosni in Hercegovini
388. Odločba o prenehanju priznanja naravna mineralna voda za blagovno znamko »Juliana«
389. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v januarju 2011

USTAVNO SODIŠČE

390. Odločba o razveljavitvi 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina, kolikor kategorizira javno pot »Vrtovče po vasi«, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 140/1.S in 372/4, obe k.o. Šmarje, z odložnim rokom
391. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani in o zavrženju pobude
392. Sklep o zavrnitvi pobude in o nesprejemu ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

393. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije
394. Tarifa o vrednosti točke za leto 2011 za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
395. Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2011
396. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

397. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji občin Republike Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

398. Odlok o spremembi Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011

Braslovče

399. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2011
400. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti

Črnomelj

401. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Črnomelj

Dobrna

402. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrna

Grosuplje

403. Odlok o začasnem zavarovanju območja naravne vrednote na območju Gajnič in Tlak
404. Pravilnik o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje

Hrpelje-Kozina

405. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Hrpelje - Kozina
406. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju turizma v Občini Hrpelje - Kozina

Ivančna Gorica

407. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3
408. Sklep o imenovanju člana v Upravni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica in Nadzorni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica

Kamnik

409. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2011 v Občini Kamnik

Kobarid

410. Odlok o rabi in varovanju vstopno-izstopnih mest za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih na območju od izvira Soče do Volčanskega mostu
411. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid
412. Sklep o imenovanju podžupanov

Kranjska Gora

413. Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011
414. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Krško

415. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za Raya center na območju bivšega Novolesa – enota 6

Kuzma

416. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2011
417. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kuzma
418. Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011

Ljubljana

419. Odlok o oglaševanju
420. Odlok o spremembah Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad
421. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana
422. Sklep o imenovanju Mestne volilne komisije
423. Sklep o obrazcu vloge za vpis otroka v vrtec

Mirna Peč

424. Sklep o imenovanju podžupana Občine Mirna Peč

Mokronog-Trebelno

425. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Mokronog - Trebelno

Moravske Toplice

426. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011

Nova Gorica

427. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina

Poljčane

428. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2011
429. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Poljčane
430. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane
431. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Poljčane
432. Sklep o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2011
433. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2011
434. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
435. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Poljčane

Prebold

436. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območje P4/4 Kovačev hrib

Ravne na Koroškem

437. Obvezna razlaga tretje alineje točke 2 v 22., 23., 25., 33. in 34. členu in četrte alineje točke 2 v 24., 26., 27., 29., 31., 32. in 35. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje - Ravne - območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče - Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA
438. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ravne na Koroškem

Semič

439. Obvezna razlaga 10. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Semič
440. Sklep o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema

Žalec

441. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2011
442. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd

POPRAVKI

444. Popravek Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2011
445. Popravek Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2011
446. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti