Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

317. Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1)
318. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1G)
319. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-B)
320. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o carinski službi (ZCS-1C)
321. Zakon o dopolnitvi Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (ZSOS-B)
322. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-G)
323. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-C)
324. Zakon o dopolnitvah Zakona o varstvu pred utopitvami (ZVU-B)
325. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-C)
326. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah (ZKem-C)
327. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL-B)
328. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-D)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

329. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
330. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
331. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

368. Uredba o kakovosti zunanjega zraka
369. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
370. Uredba o spremembah Uredbe o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje

Drugi akti

371. Odločba o imenovanju Nevenke Berdnik za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

MINISTRSTVA

332. Pravilnik o obrazcu zahtevka za uveljavljanje dejanskih stroškov nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika
333. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev
334. Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
335. Praktične smernice za izvajanje zdravstvenega nadzora in biološkega monitoringa za svinec

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

336. Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

337. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja
338. Navodilo 1 – Ocenjevanje tržne vrednosti ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni tržne vrednosti nepremičninskih pravic za potrebe zavarovanega posojanja

OBČINE

Ajdovščina

339. Obvezna razlaga 32. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina
340. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2011
341. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2012

Črenšovci

342. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada

Črnomelj

343. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda »Vrtec Otona Župančiča Črnomelj«

Ig

344. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Izola

345. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Izola

Moravske Toplice

346. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije

Nova Gorica

347. Odlok o spremembi Odloka o občinskih taksah
348. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cesta na Bonetovšče
349. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
350. Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu

Novo mesto

351. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas
352. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Grad Grm
353. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Revoz
354. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Poganci«

Ravne na Koroškem

355. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ravne na Koroškem
356. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v vrtcu Ravne na Koroškem

Sevnica

357. Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih sofinancira Občina Sevnica

Škofja Loka

358. Razpis predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Reteče - Gorenja vas

Škofljica

359. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Škofljica

Šmarješke Toplice

360. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

Tišina

361. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2011

Vojnik

362. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Žgajner

Zreče

363. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Zreče
364. Odlok o razveljavitvi Odloka o dimnikarski službi na območju Občine Zreče
365. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za namen sodelovanja s pobratenim mestom Sedbergh
366. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
367. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

POPRAVKI

372. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Kétnyelvű Általános Iskola, Pártosfalva
373. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti