Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Št. 6130-381/2011 Ob-1322/11 , Stran 280
Št. 6130-381/2011 Ob-1322/11
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2011 (oznaka: JR3–ZM–2011)
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. 2. Predmet in področje javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: – natisa izvirnih znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem; – prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik; – prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev, pomembnih za razvoj znanstvene vede in slovenske znanstvene terminologije, v slovenski jezik; – izdaje znanstvenih monografij na elektronskem mediju. Javni razpis obsega izdaje znanstvenih monografij v tiskani in elektronski obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved. Znanstvena monografija je publikacija, v kateri se znanstveno, sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava neki problem, vprašanje ali predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oziroma v določenem številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Publikacija mora biti recenzirana in imeti vse predpisane elemente za pridobitev CIP in ISBN (ISMN). Sem sodijo tudi znanstveno kritične objave virov, prevodi znanstvenih del s komentarjem, znanstveni slovarji in znanstveni zemljevidi. Zborniki s konferenc, zaključna in druga poročila o delu na raziskovalnih nalogah ipd. (četudi v vezani obliki) ne sodijo v to kategorijo. 3. Cilji javnega razpisa JAK podpira izdaje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so: – aktualne in temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja ali podpodročja; – pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije; – pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru; – pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture. 4. Okvirna vrednost javnega razpisa JR3-ZM-2011 in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa JR3-ZM-2011 za leto 2011 znaša predvidoma 580.000,00 EUR. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot to določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10). 5. Upravičeni stroški JAK bo izbranim prijaviteljem sofinancirala naslednje stroške: – stroške tiska; – stroške priprave na tisk. 6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR3-ZM-2011 6.1. Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR3-ZM-2011 6.1.1. Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij se lahko prijavijo: – organizacije, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS); – založbe; – društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti; – pravne osebe iz slovenskega zamejstva na področju založništva. 6.1.2. Za sredstva z javnega razpisa ne morejo kandidirati: – ponatisi znanstvenih monografij, razen v primeru starejših (če je od prve izdaje minilo več kot 30 let) in težko dostopnih del, ki so posebnega pomena za neko znanstveno področje; – slovarska dela tržne narave. Izjema so slovarska dela, pomembna za razvoj slovenske znanstvene terminologije oziroma za proučevanje slovenskega jezika; – zbirke v celoti; – izdaje doktorskih nalog; – zborniki s konferenc, kongresov, simpozijev, kolokvijev ipd., zaključna in druga poročila o delu na raziskovalnih nalogah. 6.2. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR3-ZM-2011 Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1. javnega razpisa JR3–ZM–2011, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – prijavljene znanstvene monografije morajo biti izdane v koledarskem letu javnega razpisa JR3-ZM-2011; – prijavljena znanstvena monografija mora biti urejena in opremljena po mednarodnih bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Republiki Sloveniji; – prijavljena znanstvena monografija mora biti finančno uravnotežena, kar pomeni, da se predvideni odhodki in prihodki prikazani v finančni zgradbi ujemajo (odhodki = prihodki); – prijavljena znanstvena monografija mora iziti najkasneje do zaključka koledarskega leta 2011 in biti dostavljena JAK do 31. 12. 2011, prevodi znanstvenih monografij morajo iziti do 30. marca 2012 in biti dostavljeni na JAK. Podaljšanje roka za izdajo znanstvene monografije ni mogoče; – prijavitelji morajo zagotoviti prost dostop do spletnih elektronskih izdaj sofinanciranih znanstvenih monografij; – prijavitelji ne morejo biti sofinancirani za isto znanstveno monografijo iz drugih proračunskih virov; – prijavitelji ne morejo biti sofinancirani za isto znanstveno monografijo, če so bili za to znanstveno monografijo sofinancirani iz drugih javnih razpisov in pozivov, ki jih objavlja JAK. 7. Splošni razpisni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! *Izpolnjevanje pogojev referenc in dosežke avtorja zagotavlja založnik (v primeru prevoda). 8. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja Pristojna strokovna komisija za knjižno in revijalno produkcijo s področij znanosti (v nadaljevanju: strokovna komisija) pregleda pri vsaki prijavni vlogi izpolnjevanje razpisnih kriterijev. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Višina odobrenih sredstev je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezno znanstveno monografijo, od obsega in zahtevnosti znanstvene monografije ter razpoložljivih finančnih sredstev, namenjenih javnemu razpisu. Najvišje možno število točk za znanstveno monografijo je 100 točk. Minimalno število doseženih točk, potrebnih za sofinanciranje, znaša 60 točk. Strokovna komisija pri točkovanju določi štiri kategorije: I, II, III in IV. Znanstvene monografije, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v prve tri kategorije, se sofinancirajo. Znanstvene monografije, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v četrto kategorijo, se ne sofinancirajo. 1. kategoriji pripada 100% delež sredstev, glede na izračunano subvencijo; 2. kategoriji pripada 80% delež sredstev, glede na izračunano subvencijo; 3. kategoriji odstotek delež sredstev določi strokovna komisija glede na preostala sredstva ter glede na izračunano subvencijo; 4. kategorija se ne sofinancira. Odstotni delež se določi za vsako leto posebej in je odvisen od višine sredstev za ta program. Razredi kategorij: 1. kategorija med 87–100 točkami; 2. kategorija med 74–86 točkami; 3. kategorija med 60–73 točkami; 4. kategorija med 59–0 točkami. a) Znanstvena monografija se uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen. Ločeno po posameznih vedah znanstveno monografijo ocenjujeta po en član strokovne komisije in po en recenzent za to znanstveno področje (v nadaljevanju: recenzenta). b) Ko posamezno znanstveno monografijo po vedah ocenita oba recenzenta, pooblaščena oseba agencije izračuna aritmetično sredino obeh ocen. Na podlagi ocen po posameznih vedah se pripravi vrstni red posameznih znanstvenih monografij po vedah glede na število točk. c) Strokovna komisija za vsako vedo posebej določi razpon točk za posamezno kategorijo, ki je podlaga za razvrščanje znanstvenih monografij po kategorijah glede na doseženo izračunano aritmetično sredino ocen. Točkovni razpon za posamezne kategorije za vsako vedo mora sprejeti oziroma potrditi strokovna komisija na skupnem sestanku. d) Na seji strokovna komisija odloča o zvišanju oziroma znižanju praga za vključitev znanstvene monografije v sofinanciranje, oziroma z nadomestno oceno odloča o vključitvi znanstvene monografije, ki je izpadla iz sofinanciranja, če so za to podani tehtni razlogi. e) Na podlagi razdelitve znanstvenih monografij po kategorijah pooblaščena oseba agencije izračuna višino sredstev za posamezno znanstveno monografijo na podlagi sprejetih normativov za izračun subvencije. f) V primeru prijave izvirne znanstvene monografije avtorja, ki nima kazalcev raziskovalne uspešnosti (po SICRIS-u), se njegove reference oceni na osnovi priložene bibliografije. Normativi za izračun subvencije Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje izdaje znanstvenih monografij, se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Avtorska pola besedila obsega 30.000 znakov s presledki. Zgoraj navedeni stroški priprave znanstvene monografije se normirajo za vsako leto posebej. Subvencija se izračuna na naslednji način: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! JAK sofinancira znanstvene monografije do naklade največ 300 izvodov in obsega 25 avtorskih pol. Obsežnejše rokopise je treba dodatno obrazložiti. Pri izračunu subvencije so možne korekcije za izjeme, kjer narava znanstvene monografije zahteva dražji tisk (ilustrativno gradivo ipd.), in sicer maksimalno do višine + 50%, o čemer odloča strokovna komisija za vsak primer posebej. Pri izdaji znanstvene monografije slovenskega avtorja v slovenskem jeziku JAK sofinancira stroške tiska, tehnične priprave rokopisa za tisk (stroške oblikovanja in računalniškega preloma) in stroške lektoriranja, ne financira pa avtorskega dela. Pri izdaji prevoda znanstvene monografije tujega avtorja v slovenski jezik JAK sofinancira do 50% priznanih stroškov prevajanja. Pri izdaji prevoda znanstvene monografije slovenskega avtorja v tujem jeziku pri tujem založniku JAK sofinancira do 50% priznanih stroškov prevajanja. Če avtor znanstveno monografijo že napiše v tujem jeziku, se mu priznajo stroški lektoriranja prevoda. Če je izračun subvencije večji, kot so zaprošena sredstva, se upošteva zaprošena sredstva. 9. Razpisni rok in način oddaje vlog Javni razpis se prične 11. februarja 2011 in se zaključi 11. marca 2011. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan obrazec: Prijavni obrazec (Prijava za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij za leto 2011) ter samostojne priloge: a) recenzijo I. (obrazec: Recenzija); b) recenzijo II. (obrazec: Recenzija); c) dokončno elektronsko različico znanstvene monografije na CD-ROM-u v doc. formatu (dokument Word); d) pogodbo avtorja s tujim založnikom (če bo prevod slovenskega avtorja objavljen v tujini) oziroma pisno dokazilo, da je znanstvena monografija sprejeta v tisk pri tujem založniku; e) izjavo prijavitelja – gospodarske družbe, ki se ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in storitev, da za kritje stroškov, ki bodo predmet sofinanciranja tega razpisa, ni prejel sredstev iz drugih virov državnega proračuna (pravilo »de minimis«); f) izpisek točkovanja avtorja med leti 2006 do 2010 iz sistema SICRIS oziroma v primeru, če avtorja ni v sistemu SICRIS, je potrebno priložiti avtorjevo bibliografijo. Predlagatelj, ki prijavlja več vlog, mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti. Za pravilno oddane se štejejo vloge, ki bodo oddane v roku v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami: 1. v enem izvodu v elektronski obliki (samo obrazce brez elektronske različice, ter navesti znanstveno monografijo) na naslov: znanstvene.monografije@jakrs.si.; 2. v enem izvodu v tiskani obliki skupaj z elektronsko različico na CD-ROM-u na naslov agencije. Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno, na naslovu JAK, vsak delavnik, med 10. in 12. uro. Nepravočasno oddane vloge in vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR3–ZM–2011. Vloga mora biti poslana na naslov: – JAK, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, do 11. marca 2011 oziroma najkasneje tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka, v zapečatenem ovitku, z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih monografij 2011 z oznako JR3 – ZM – 2011; – Hkrati mora biti vloga najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti na naslov: znanstvene.monografije@jakrs.si. 10. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru Vloge, prispele na javni razpis JR3–ZM–2011, bo odpirala odpiralna komisija JAK. JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih dni dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena v povezavi s tretjim odstavkom 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojni strokovni komisiji za knjižno in revijalno produkcijo s področja znanosti JAK. O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije za knjižno in revijalno produkcijo s področja znanosti JAK odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posamezne znanstvene monografije. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa; – prijavni obrazec z navedbo obveznih prilog in originalne izjave o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis priložiti v celoti izpolnjen prijavni obrazec in vse zahtevane obvezne priloge, navedene v prijavnem obrazcu. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si, kjer so tudi drugi podatki, potrebni za izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij). Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni pisani JAK, vsak delavnik, med 10. in 12. uro. 12. Dodatne informacije in pojasnila: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, pri Gabrijeli Biserki Šertel, osebno ali po tel. 01/369-58-23, vsak delavnik, od 10. do 12. ure, e-pošta: biserka.sertel@jakrs.si. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog bo na Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana, potekalo v sejni sobi v 3. nadstropju, dne 16. marca 2011. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.
Javna agencija za knjigo RS

AAA Zlata odličnost