Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

362. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Žgajner, stran 958.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06, 67/06 in 85/10) je župan Občine Vojnik sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Žgajner
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Vojnik začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje Žgajner.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na osnovi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Celje od leta 1986 do 1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan občine Vojnik (Uradni list SRS, št. 40/86 in 4/88, ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 99/99 in 79/04) in sklepom vlade RS, št. 350-00/2001-296 z dne 13. 7. 2004, je območje, ki je predmet prostorskega plana Občine Vojnik, predvideno za urejanje s občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
(2) Zaradi velikosti območja obdelave in glede na obstoječo pozidavo so se spremenila izhodišča in potrebe razvoja poselitve v naselju Vojnik – okolica. S pridobitvijo lastništva nad večjim delom zemljišč so bodoči investitorji podali pobudo za izdelavo novega OPPN, ki bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja in za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš skupaj s prometno in komunalno infrastrukturo.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja na zemljišču parc. št. 914/1, 914/2, 914/3, 916/1, 916/2 in 916/3, vse k.o. Vojnik – okolica, velikosti cca 19.877,32 m². Območje je omejeno s sosednjima parcelama št. 932 in 1180, k.o. Vojnik – okolica, na severni strani, parcelami št. 1180, 890, 895 in 903, k.o. Vojnik – okolica, na zahodni strani, s parcelama št. 906 in 908 k.o. Vojnik – okolica na južni strani, ter parcelami št. 912, 922, 923, 229 in 931, k.o. Vojnik – okolica, na vzhodni strani. Na celotnem območju se načrtujejo individualni stanovanjski objekti, ki bodo dostopni preko osrednje prometnice – občinske ceste severni strani.
(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del.
(3) OPPN se izdela v analogni obliki in digitalni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
(1) V postopku priprave podrobnega prostorskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljne rešitve:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okolje varstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave ceste na občinsko cesto), vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;
– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje obdelave.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se pridobijo v postopku priprave OPPN.
(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZureP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05-ZVMS) in ga izbere investitor – naročnik.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje, Direktorat za okolje
2. Ministrstvo za okolje, Agencija RS za okolje – območna pisarna Celje
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
4. Ministrstvo za kulturo
5. Občina Vojnik
6. Zavod za gozdove Slovenije – območna enota Celje
7. Zavod RS za varstvo narave – območna enota Celje
8. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije
9. Energetika Celje, javno podjetje d.o.o.
10. Vodovod – kanalizacija, javno podjetje d.o.o.
11. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
12. Elektro Turnšek d.o.o. celje
13. Simbio d.o.o. Celje.
(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte.
(4) Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s prelagano prostorsko ureditvijo.
(5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku.
6. člen
(postopek in roki izdelave prostorskega akta)
 Aktivnosti               Predviden čas izvedbe
+--------------------------------------+-----------------------+
|(1) Objava Sklepa o začetku priprave |februar 2011      |
|OPPN v Uradnem listu RS        |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(2) Izdelava osnutka OPPN       |februar–marec 2011   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(3) Pridobivanje smernic nosilcev   |marec-april 2011    |
|urejanja prostora           |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(4) Izdelava vseh strokovnih podlag  |april–maj 2011     |
|skladno z zahtevami v pridobljenih  |            |
|smernicah ter izdelava dopolnjenega  |            |
|osnutka OPPN s smernicami       |            |
|nosilcev urejanja prostora in izdelava|            |
|gradiva za javno razgrnitev      |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in  |junij 2011       |
|javni obravnavi            |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(6) Javna razgrnitev se izvede na   |junij–julij 2011    |
|sedežu občine Vojnik in KS Nova    |            |
|Cerkev. Javna obravnava se      |            |
|organizira na sedežu KS Nova     |            |
|Cerkev v času javne razgrnitve    |            |
|in traja 30 dni od objave v Uradnem  |            |
|listu in na krajevno običajen način. |            |
|Fizične in pravne osebe ter drugi   |            |
|zainteresirani lahko podajo svoje   |            |
|predloge in pripombe v času trajanja |            |
|javne razgrnitve           |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(7) Proučitev stališč do pripomb   |avgust 2011      |
|in zavzetje stališč do njih      |            |
|ter dopolnitev OPPN s stališči    |            |
|iz javne razgrnitve          |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(8) Pridobivanje mnenj nosilcev    |september–oktober 2011 |
|urejanja prostora na dopolnjen    |            |
|predlog OPPN             |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(9) Priprava usklajenega OPPN     |november 2011     |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu |december 2011     |
+--------------------------------------+-----------------------+
|(11) Izdelava končnega dokumenta   |januar 2012      |
|v 5. izvodih             |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Izdelavo OPPN financira investitor – naročnik prostorske ureditve.
8. člen
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Vojnik pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-0001/2011
Vojnik, dne 2. februarja 2011
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost