Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

Št. 410-2/2011-3 Ob-1315/11 , Stran 288
Št. 410-2/2011-3 Ob-1315/11
Občina Postojna na podlagi Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) in Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2011 (Uradni list RS, št. 103/10) in Sklepa župana št. 410-2/2011-1 z dne 20. 1. 2011, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov in objektov kulturne dediščine v Občini Postojna v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanje spomenikov in objektov kulturne dediščine na območju Občine Postojna v letu 2011. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju po javnem razpisu, v proračunu Občine Postojna za leto 2011 znaša 26.009,60 €. 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji Na razpis za zbiranje ponudb se lahko prijavijo lastniki ali upravljavci spomenikov, drugih infrastrukturnih objektov s področja kulturne dediščine in spominskih obeležij, lociranih na območju Občine Postojna. Na razpisu ne morejo kandidirati: – lastniki ali upravljavci spomenikov in objektov s področja kulturne dediščine, ki tržijo navedene objekte. 3. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev in obravnava vlog Pri vrednotenju vlog se bodo upoštevali predvsem naslednji kriteriji: – višina zagotovljenih lastnih sredstev (iz proračuna Občine Postojna se sofinancira do 50% vrednosti investicije), – pomembnost spomenika z vidika kulturne dediščine; – zaključek del ali predvidene faze obnove in vzdrževanja v letu 2011 (predmet sofinanciranja so tudi stroški, ki so nastali po 1. 1. 2010); – vrsta predvidenih del za obnovo in vzdrževanje. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli predlagatelji, katerih posegi so namenjeni preprečevanju nastajanja ali povečevanja škode na objektu ter objekti javnega pomena; – vrednost izvedbenih del. 4. Vsebina prijave na razpis je opredeljena v Navodilih o sofinanciranju obnove in vzdrževanja spomenikov in objektov kulturne dediščine v Občini Postojna v letu 2011. Razpisna dokumentacija je na voljo z dnem objave v Uradnem listu RS, na spletni strani občine: www.postojna.si in v sprejemni informacijski pisarni občine. 5. Oddaja prijave Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, kateri morajo biti priložene vse priloge, določene v razpisni dokumentaciji. Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti na naslov: Občina Postojna – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom »Ne odpiraj – razpis 2011 – Kulturna dediščina« do vključno 14. 3. 2011, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na ovojnici mora biti navedba prijavitelja. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo oddane po določenem roku za oddajo predlogov, neustrezno naslovljene in nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo v občinski upravi v času uradnih ur: Bernarda Lenarčič, tel. 72-80-700, oziroma preko e-pošte: bernarda.lenarcic@postojna.si. 6. Koriščenje sredstev: sredstva bo izbrani prijavitelj koristil na način, ki bo predpisan s pogodbo o financiranju. 7. Obvestilo o izidu javnega razpisa: predlagatelji bodo o izboru obveščeni najkasneje v roku 60 dni po poteku razpisnega roka.
Občina Postojna

AAA Zlata odličnost