Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

347. Odlok o spremembi Odloka o občinskih taksah, stran 907.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin – ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06 s spremembami), šestega odstavka 17. člena Zakona o prekrških – ZP-1-UPB4 (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 27. januarja 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o občinskih taksah
1. člen
V Odloku o občinskih taksah (Uradni list RS, št. 23/07) (v nadaljevanju: odlok) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»V Mestni občini Nova Gorica so predpisane občinske takse za uporabo naslednjih predmetov in storitev na javnih površinah in na javnih mestih za:
1. oglaševanje na javnih mestih,
2. parkiranje na javnih površinah (avto-taksi postajališča).
(Točke od 1. do 2. – v nadaljnjem besedilu – TAKSNI PREDMETI).«
2. člen
Drugi odstavek 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Neposredni in posredni uporabniki proračuna Mestne občine Nova Gorica – vsi v okviru opravljanja dejavnosti javne službe ter oglaševalci skladno s predpisi o volilni kampanji, niso taksni zavezanci.«
3. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Vrednost točke za izračun višine občinske takse za naslednje leto se določi s sklepom župana in sicer tako, da se vrednost točke valorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin (Statistični urad RS) za obdobje od meseca septembra preteklega leta do meseca septembra tekočega leta.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vrednost točke na dan uveljavitve te spremembe odloka znaša 0,05 EUR.«
4. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Plačila občinske takse so oproščene objave človekoljubnega in humanitarnega značaja ter objave prireditev, ki se odvijajo pod okriljem praznika Mestne občine Nova Gorica ali druge občinske prireditve in jih s sklepom določi župan.«
5. člen
Posebni del odloka o občinskih taksah – TARIFA OBČINSKIH TAKS se spremeni tako, da se glasi:
»1. Za oglaševanje na javnih mestih:
– za reklamne napise, objave in oglase do enega m2 – 8 točk dnevno
– za reklamne napise, objave in oglase za vsak začeti nadaljnji m2 – 4 točke dnevno.
Minimalna višina občinske takse za reklamne napise, objave in oglase znaša 10,00 EUR.
2. Za parkiranje na javnih površinah:
– za eno avto-taksi postajališče – 5000 točk letno.«
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 426-1/2007
Nova Gorica, dne 27. januarja 2011
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Mitja Trtnik l.r.

AAA Zlata odličnost