Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

354. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Poganci«, stran 948.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 ZPNačrt-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10 (ZLS-R)), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 4. seji dne 27. 1. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Poganci«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Poganci« (Uradni list RS, št. 57/09).
2. člen
(Terminski plan)
V prvem stavku 10. člena se doda beseda »okvirni«. Stavek se tako glasi: »Komunalno opremljanje obračunskega območja ima naslednji okvirni časovni načrt:
V četrti alineji 10. člena se črta del besedila »avgust 2009« in se ga nadomesti z »marec 2011« in črta se »december 2013« in se ga nadomesti z »april 2014«.
3. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
Celotno besedilo 11. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
 KP(ij) =    znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
         posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem
         obračunskem območju
 A(parcela) =  površina parcele
 Cp(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
         na obračunskem območju za posamezno vrsto
         komunalne opreme
 Dp =      delež parcele pri izračunu komunalnega
         prispevka
 Ct(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 neto
         tlorisne površine objekta na obračunskem
         območju za posamezno vrsto komunalne opreme
 A(tlorisna) =  neto tlorisna površina
 Dt =      delež neto tlorisne površine objekta pri
         izračunu komunalnega prispevka
 K(dejavnost) = faktor dejavnosti
 i =       posamezna vrsta komunalne opreme
 j =       posamezno obračunsko območje.
Celotni komunalni prispevek KP se izračuna na naslednji način:
KP = Vsota KPi
Zgornje oznake pomenijo:
KP       celoten izračunan komunalni prispevek
KPi      izračunani komunalni prispevek za posamezno
        vrsto komunalne infrastrukture.
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture tako za novo kot za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa, da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi: Dti = 0,3: 0,7.
Faktorji dejavnosti po tem odloku so enaki vsakokrat veljavnim faktorjem po splošnem Odloku o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto.«
4. člen
(Stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Črta se drugi odstavek 12. člena in tabela »Tabela: preračun stroškov na enoto mere za investicije v obstoječo komunalno infrastrukturo« in nadomesti z besedilom: »Pri določanju obračunskih stroškov na enoto mere za investicije v obstoječo komunalno opremo se obvezno uporabi zadnjo veljavno verzijo Odloka o komunalnem prispevku v Mestni občini Novo mesto.«
V tretjem odstavku 12. člena se besedilo: »primarno kanalizacijsko omrežje« nadomesti z besedilom: »kanalizacijsko območje K1«.
V tretjem odstavku 12. člena se črta besedilo: »navedena v tabeli.«.
5. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Črta se drugi odstavek 13. člena in nadomesti z besedilom: »Obračunski stroški za novo komunalno opremo so upoštevani na datum januar 2009, obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo pa se upoštevajo glede na datum objave zadnje veljavne verzije Odloka o komunalnem prispevku v Mestni občini Novo mesto.«
6. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-79/2010
Novo mesto, dne 27. januarja 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost